Home | ข้อมูลทั่วไป | ประวัติ | สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | ผู้อำนวยการ | แผนภูมิการบริหารงาน | บุคคลากร | แผนผังโรงเรียน | ติดต่อเรา


Category
   ประกาศ
   ภาพกิจกรรม
   ข่าวด้านวิชาการ
 
Webboard
  Site Board
 
New Update

 

Online: 001
Visitors : 5957

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
ตั้งอยู่่ที่     วัดสวายน้อย  เลขที่ 9  หมู่ที่ 4 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
สังกัด       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์  
0-4531-8133    
โทรสาร    0-4531-8133
Email ::    
amy_snw@hotmail.com


ตารางจำนวนห้องเรียน นักเรียน และบุคลากร   ปีการศึกษา  2551
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ตามแผน

ตามจัด

ชาย

หญิง

อนุบาล  3  ขวบ

2

2

35

22

อนุบาล 1

1

1

3

6

อนุบาล 2

1

1

6

6

 

4

4

44

34

ประถมศึกษาปีที่  1

2

2

22

24

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

2

20

30

ประถมศึกษาปีที่ 3

2

2

33

38

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

2

43

45

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

2

45

38

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

2

48

48

 

12

12

211

223

มัธยมศึกษาปีที่ 1

6

4

104

79

มัธยมศึกษาปีที่ 2

6

6

99

121

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

4

64

76

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

2

19

39

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

2

24

57

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

1

11

27

 

21

19

321

223


จำนวนบุคลากร

ชาย

หญิง

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

ครูประจำ

15

15

นักการภารโรง

2

-

ครูพิเศษ

7

7

พนักงานขับรถ

-

-

ครูพี่เลี้ยง

1

3

ยาม

-

-

ครูต่างประเทศ

-

-

คนครัว / คนสวน

-

-

 

 

 


Copyright © 2005 www.watsnw.com Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com