Home | โครงการ | เนื้อหาธรรมนูญ | บันทึกข้อตกลง | แผ่นพับแนะนำโครงการ | เผยแพร่ผลงาน | ผลงานวิชาการต่าง ๆ


Category
   เตรียมชุมชน
   สร้างคนทำงาน
   สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับโรงเรียน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับตำบล
   สื่อสารกับชุมชน
   ประกาศใช้ธรรมนูญฯ
   สรุปผลการดำเนินงาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ร่างธรรมนูญ ปี 2558
 
Webboard
  Site Board
 
New Update 

 

Online: 001
Visitors : 10854

  

 

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียงสา จังหวัดน่าน

                 รับการประเมิน EHA

                 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)

                 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                 การรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน ต้อนรับ "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง"

                 กิจกรรมเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย และล้างตลาดในเขตพื้นที่ตำบลริมปิง

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายสถานบริการสุขภาพอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

                 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครปศุสัตว์ และประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ีตำบลริมปิง

                 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการภารกิจการกระจายอำนวจของ อย.

                 ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบลริมปิง

                 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอรัญญิก อ. พระนครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

               การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

               เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยบริการชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน

               ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

                 ตรวจสารเคมีในเลือดให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลริมปิง

                 ร่วมส่งมอบขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายตำบลป่าสัก โรงเรียนบ้านหนองบัว (ดอยติ)

                 เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นวิทยากรการจัดบริการ LTC

                 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

                 ต้อนรับคณะทำงานพัฒนา และประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดลำพูน

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธรรมนูญสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดลำพูน

                 ประชุมคณะกรรมการวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด / อำเภอ

                 เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรผู้วิพากษ์

                 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

                 เข้าร่วมเวทีนำเสนอการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

                 อบรมเชิงปฏิบัติการปลอดการเผาด้วยการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

                 ร่วมเป็นวิทยากรการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

                 เข้าร่วมประชุมวิชาการเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560

                 พัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ

                 ประชุมพัฒนาขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ LTC

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงยาย จังหวัดเชียงราย

               ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560

                 ขยายพื้นที่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

                 เข้าร่วมเป็นวิทยากรติดตามการดำเนินงาน LTC.

                 เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

                 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

                 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน

               ลงพื้นที่เพื่อรับ "น้ำมันทอดซ้ำ" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

                 ร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

                 อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลริมปิง

                 กิจกรรมถอดบทเรียน "ร่วมกันทบทวน ช่วยกันสะท้อน พร้อมกันตกผลึก" ตามโครงการตำบลนมแม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ

               ทำความสะอาดลำเหมือง "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

                ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านแม จังหวัดเชียงใหม่

                ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โป่งงาม จังหวัดเชียงราย

               เข้าร่วมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

               เข้าร่วมประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร - คู่มือ 

                 ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจคนลำพูนไร้ขยะเปียก"

                 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชนและแกนนำองค์กรในชุมชน 

               ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่

               เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด

                สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ลด หวาน มัน เค็ม

                ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ

                ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา

                ลงนามความร่วมมือการจัดการขยะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

                ร่วมเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ

                  ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 เชียงใหม่

                  ลงพื้นที่มอบถังหมักขยะเปียก (หมู่ที่ 8, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)

                  ลงพื้นที่มอบถังหมักขยะเปียก (หมู่ที่ 7, 10)

                  ลงพื้นที่มอบถังหมักขยะเปียก (หมู่ที่ 5, 6)

                  ลงพื้นที่มอบถังหมักขยะเปียก (หมู่ที่ 2,3,4)

                 สร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้ถังหมักขยะเปียก

               เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ  เขต 1

                 ต้อนรับคณะติดตามโครงการ "หละปูนฮ่อมใจ๋  ไร้แร่ใยหิน"

               สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระบบความปลอดภัยด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

                 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน"

                 รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลริมปิง (ครั้งที่ 1 / 2560)

                 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

                 "ฮิมปิงฮ่วมใจ๋  ไร้แร่ใยหิน"  โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุปนเปื้อนแร่ใยหิน

                 ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลริมปิง ครั้งที่ 3 / 2560

               เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ

                เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดลำพูน

                 ออกตรวจการขออนุญาตก่อสร้างและการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Copyright © 2005 healthcharter Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com