Home | โครงการ | เนื้อหาธรรมนูญ | บันทึกข้อตกลง | แผ่นพับแนะนำโครงการ | เผยแพร่ผลงาน | ผลงานวิชาการต่าง ๆ


Category
   เตรียมชุมชน
   สร้างคนทำงาน
   สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับโรงเรียน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับตำบล
   สื่อสารกับชุมชน
   ประกาศใช้ธรรมนูญฯ
   สรุปผลการดำเนินงาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ร่างธรรมนูญ ปี 2558
 
Webboard
  Site Board
 
New Update 

 

Online: 001
Visitors : 73792

ผลงานวิชาการต่าง ๆ

 

             กระบวนทัศน์การดูแลสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

           ผลงานนำเสนอ                            

             การเสริมสร้างพลัง อผส. ในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง

             ป้ายไวนิลการเสริมสร้างพลัง อผส. ในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง      

           ผลงานนำเสนอ   

             อนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในชุมชนตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน

             แผ่นพับอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในชุมชนตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน    

           ผลงานนำเสนอ   

             บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

             แม่ญิงฮิมปิง ฮ่างงามต๋ามวัย ใส่ใจ๋สุขภาพ

             บทคัดย่อกระบวนการเรียนรู้พิธีกรรมผีปู่ย่า 


Copyright © 2005 healthcharter Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com