Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90766

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ๒ (ต่อ)

-            มัสยิด

           -         มัสยิดกลางประจำหมู่บ้านคือมัสยิดดุซงญอ                     จำนวน ๑ แห่ง

-              สุเหร่า

              -     มัสยิดโซนตลาดล่างคือมัสยิดนูรอลยาตีน                        จำนวน ๑ แห่ง

                   -      มัสยิดโซนบาโงงือบาคือดารุลญาดี๊ด                             จำนวน ๑ แห่ง

             -    มัสยิดโซนยามู ปั้มน้ำมันซัสโก้คือมัสยิดนูรุลฮัค               จำนวน ๑ แห่ง  

                          มัสยิดดารุลญาดี๊ด ก่อตั้งเมื่อ ๒๕๓๘ เดิมเป็นอาคารไม้ทั้งหมด เป็นสถานที่ละหมาด      สอนอัลกุรอาน และโรงเรีียนตาดีกา  ปี ๒๕๔๙ ก่อสร้างตัวอาคารใหม่ทั้งหมดเนื่องจากอาคารไม้เดิมนั้นทรุดโทรมตามกาลเวลาแล้วเสร็จ ปี ๒๕๕๐    ที่มา (นายอับดุลรอเซะ ตาปู .๒๕๕๗)                      

   -     มัสยิดโซนแตแรคือมัสยิดวาตอนียะห์                             จำนวน ๑ แห่ง    

    -        มัสยิดโซนมะดรามะ                                                 จำนวน ๑ แห่ง

              มัสยิดมะดรามะถูกทิ้งร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒  อาคารสร้างแค่ฐาน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ วันเริ่มก่อเสร็จปรับปรุงอาคารใหม่ จนแล้วเสร็จ ๒๕๕๘  จากงบอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทและงบประมาณจากพี่น้องในชุมชนร่วมแรงใจกันสร้าง

-                -     มุศอลลาอิหยาฮ อัซซุนะห์ ศูนย์ประสานงานมัจลิสอิลมี อัล-ฮัก (ปั้มน้ำมันซัสโก้)  โซนยามู ๒                                                                              จำนวน  ๑  แห่ง

                          มุศอลลาอิหยาฮ อัซซุนะห์ ศูนย์ประสานงานมัจลิสอิลมี อัล-ฮัก (ปั้มน้ำมันซัสโก้) ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  ปัจจุบันมีบรรยายธรรมกิจกรรมประจำสัปดาห์และมีกิจกรรมบรรยายธรรมประจำปีจัดขึ้นปีล่ะครั้ง (ที่มาข้อมูลมุศอลลาอิหยาฮ อัซซุนะห์  ; นายมูฮำหมัด ดือรามะ .๑๙ กันยายน ๒๕๕๗   )   

  - มัสยิดโซนยามู ๑ คือมัสยิดดารุสนาอิม                                    จำนวน ๑ แห่ง

                           มัสยิดดารุลนาอิม เป็นสร้างขึ้นเมื่อ ๒๕๒๔ มีพื้นที่จำนวน ๑.๕ งาน (๔ ห้อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการปรับปรุง ต่อเติม ขยายมัสยิด , พ.ศ.๒๕๕๑ มีการระดมทุนและรับบริจาค ได้เงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ กว่าบาท เพื่อต่อเติมเพื่อสร้างที่อาบน้ำละหมาด ห้องสอนหลักการอ่านอัลกุรอาน กีรออาตี จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ที่มาข้อมูลดารุลนาอิม : นายซัมซูบะห์เร็ง อามิง.๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ )

๖. ด้านสาธารสุข

-              สถานีอนามัย/โรงพยาบาลพยาบาลชุมชน                      จำนวน  ๑ แห่ง

-              คลินิก                                                                        จำนวน  ๑ แห่ง

-              ร้านขายยา                                                                 จำนวน ๓ แห่ง

๗.ด้านดูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-              สถานีตำรวจยุทธ์ศาสตร์ตำบลดุซงญอ                           จำนวน ๑  แห่ง

-              กองร้อยทหารพราน                                                     จำนวน ๒ แห่ง

๘.ด้านการโทรคมนาคม

-              ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                             จำนวน  ๑ แห่ง

                                ที่ทำการไปรษณย์ดุซงญอ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ถนนดุซงญอ – กาเต๊าะ สร้างขึ้นเมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๒ มีพื้นที่ ๑ ไร่ ๕ ตารางวา  รหัสไปรษณีย์ดุซงญอ  ๙๖๒๒๐

-              สถานีย่อยโทรคมนาคม/ชุมสายโทรศัพท์                          จำนวน  ๑ แห่ง

                           ชุมสายโทรศัพท์บ้านดุซงญอ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยคนบ้านดุซงญอ เป็นชุมสายโทรศัพท์ที่ไม่ใช้สายแคเบิลแต่ใช้ระบบดาวเทียมแห่งแรกของภาคใต้หรือเมืองไทยก็ว่าได้

-              จุดรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่                                  จำนวน  ๒ แห่ง

                              จุดรับสัญญาณเคลื่อนที่มี ๓ บริษัทด้วยกัน คือ เสารับสัญญาณโทรศัพท์ D-TAC เสารับสัญญาณโทรศัพท์ AIS  และเสารับสัญญาณโทรศัพท์ TRUE

-              สถานีการไฟฟ้าย่อยสาขาอำเภอจะแนะ                               จำนวน ๑ แห่ง

๙.ด้านสถานีบริการเชื้อเพลิงน้ำมัน

-              ปั้มน้ำมัน ปตท.                                                                จำนวน ๑ แห่ง

-              ปั้มน้ำมัน ซัสโก้                                                                จำนวน ๑ แห่ง

๑๐.สถานบริการเคาเตอร์เซอร์วิซ / บริการทางการเงิน

-              กลุ่มออมทรัพยกสิกรเซ็นเตอร์เซอร์วิซ                                 จำนวน ๑ แห่ง

                               กลุ่มออมทรัพย์กสิกรเซ็นเตอร์เซอร์วิซ เป็นสาขาย่อยของกลุ่มออมทรัพย์กสิกรเซ็นเตอร์เซอร์วิซ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เปิดให้บริการที่สาขาบ้านดุซงญอ ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๕ บริการรับฝาก-ถอนเงิน สินเชื่อ ชำระค่าต่างๆผ่านเคาเตอร์ ปิดทำการแล้ว ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๑.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                                                                                                             จำนวน ๑ กองทุน           

                         กองทุนหมู่บ้านดุซงญอ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นายอาซิ ยูโซ๊ะ ประธานกองทุน นางเบญจมภรณ์ ยูโซ๊ะ เลขากองทุน ได้รับเงินประมาณจากรัฐบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ๑ หมู่บ้าน เพื่อสร้างให้ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการด้วยคนในชุมชนและยืนด้วยตัวเอง

.กลุ่มสร้างตนเองและพัฒนาตนเอง

-              กลุ่มออมทรัพย์                                                                 จำนวน ๑ กลุ่ม

                       กลุ่มออมทรัพย์เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ มีน.ส.นีดา บินหะยีเลาะ เป็นประธานกลุ่ม  เป็นกลุ่มเล็กๆวัตถุประสงค์เพื่อสะสมทรัพย์จากสมาชิกเดือนละ ๑๐๐ บาท และทำขนมโบราณ อาหาร และของหวานต่างๆ มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน ๑๕ คน  กลุ่มออมทรัพย์ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประจำทุกปี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท , พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากองค์กรเอกชน EU  จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท แต่รับในรูปของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องปันขนม

-              กลุ่มมุสลีมะห์                                                                     จำนวน ๑ กลุ่ม

                        กลุ่มมุสลีมะห์เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒ มีนางกามารียะห์ เจ๊ะอูมา  เป็นผู้ก่อตั้งประธานกลุ่ม เริ่มต้นด้วยสมาชิก ๕ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๕ คน วัตถุประสงค์เพื่อทำขนม  ของหวาน อาหาร และอื่นๆ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประจำทุกปี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท , พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากองค์กรเอกชน EU จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท แต่รับในรูปของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องนวดแป้ง ,พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับเงินอุดหนุนจากงบพนม นายประพจน์ เจตาภิวัฒน์ กำนันดุซงญอ ตำบลดุซงญอ ,พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับงบจากสำนักพัฒนาสังคม นายเจ๊ะสามะแอ เจ๊ะสามะ ,พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจากหน่วยเฉพาะกิจ นราธิวาส ๓๔

-              กลุ่มยุวเกษตร                                                                  จำนวน ๑ กลุ่ม

                      กลุ่มยุวเกษตรเริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๓ มีนายเป็นประธานกลุ่มและเพื่อนเยาวชนจำนวน ๒๕ คน ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมการทำชีวภาพจำนวน ๑๒ คน วัตถุประสงค์เพื่อทำการเกษตรปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากองค์กรเอกชน EU จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท แต่รับในรูปของวัสดุในการทำการเกษตร เมล็ดพืช ,พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจะแนะ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท รับในรูปของวัสดุอุปกรณ์การทำเกษตร

๑๓.กองทุนผู้เสียชีวิต                                                                                                                      จำนวน ๑ กองทุน

                 กองทุนผู้เสียชีวิตบ้านดุซงญอ มีนายอับดุลฮาดี เจ๊ะแต อีหม่ามมัสยิดดุซงญอเป็นประธาน บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ก่อตั้งเมื่อปลายปี กันยายน ๒๕๕๖ จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชมที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ค่าสมัครสมาชิกครัวเรือนละ ๑๐๐ บาท เก็บเงินเข้ากองทุนฯหากมีสมาชิกกองทุนเสียชีิวิตครัวเรือนละ ๔๐ บาท  กองทุนฯจะมอบเงินทำศพละ ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๔.ชมรมจักรยานดุซงญอเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                    จำนวน ๑ แห่ง 

               ชมรมจักรยานดุซงญอเพื่อสุขภาพ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ มีนายสมาน หะสาเมาะ เป็นประธานสมัยที่ ๑/๒๕๕๗ และนายฮาวารี ดอเล๊าะ เป็นประธาน สมัยที่๑/๒๕๕๙ บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพื่อออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ได้เปิดตัวและจัดกิจกรรมเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นกิจกรรมครั้งแรกและจัดกิจกรรมวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นกิจกรรมครั้งที่สอง ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับการเปิดตัวชมรมจักรยานดุซงญอเพื่อสุขภาพ

ที่มาข้อมูล: นายฮาลูซี บือซา  by admin www.dusongyo.com . ๒๕๕๔  
 

 

 

  


Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com