Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | แผ่นที่ตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | อาคารสมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | เพลงดุซงญอสันติภาพ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 005
Visitors : 75999

ข้อมูลตำบล 1

Facebook Twitter Messenger Print Gmail Addthis

 

ข้อมูลพื้นฐานตำบลดุซงญอ

ประวัติตำบล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธหล้านภาลัย  (พ.ศ.๒๓๕๒ – ๒๓๖๗ )เกิดความไม่สงบบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงโปรดเกล้าฯให้พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถี่ยนจ๋อง)ผู้กำกับดูแลหัวเมืองมลายู แบ่งเมืองตานีออกเป็น  ๗ หัวเมือง และแต่งตั้งให้พระยาเมืองเป็นผู้ปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๕๙ เป็นต้นมา ได้แก่

                ๑.เมืองปัตตานี ต่วนสุหลง เป็นเจ้าเมือง

                ๒.เมืองยะหริ่ง นายพ่าย เป็นเจ้าเมือง

                ๓.เมืองสาย นายนิเดะห์ เป็นเจ้าเมือง

                ๔.เมืองหนองจิก ต่วนนิ เป็นเจ้าเมือง

                ๕.เมืองระแงะ นิดะห์ เป็นเจ้าเมือง

                ๖.เมืองรามันห์ ต่วนมันโซร์ เป็นเจ้าเมือง

                    ๗.เมืองยะลา ต่วนยาลอร์ เป็นเจ้าเมือง

 

 

                   ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๕๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธหล้านภาลัย ได้แยกหัวเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ เป็น ๗ หัวเมือง และหมู่บ้านดุซงญอ อันประกอบไปด้วยสุคิริน บองอ บือโลง(รัฐเปรัฐ) อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองระแงะ นิดะห์ เป็นเจ้าเมืองอยู่ในสมัยนั้น โดยมีพระตำหนักอยู่ที่บ้านตันหยงมัส ในปัจจุบัน

                ‘’ดุซงญอ ‘’ เป็นชื่อของ สวนเจ้าพระยาเมืองระแงะ ตามประวัติ เจ้าเมืองระแงะ จะเสด็จไปเยี่ยมสวนที่หมู่บ้าน ‘’ลือแฆ๊ะ ‘’ ( อยู่ในเขตอำเภอสุคิริน) โดยใช้พาหนะช้างในการเดินทางตามเส้นทางระแงะ-สุคิริน จนชาวบ้านในสมัยนั้นจะเรียกเจ้าเมืองระแงะว่า (รายอลือแฆ๊ะ) และขากลับจะแวะที่บ้านดุซงญอ (สวนเจ้าพระยา)และจะเสด็จ เป็นประจำ ;ที่มาข้อมูล ( นายมาหะมะ มะดีเยาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดุซงญอ หมู่ที่ ๑ บ้านดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อปี ๒๕๕๔ )

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ บ้านดุซงอยกฐานะเป็นตำบลดุซงญอ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอระแงะ ต่อมาได้แยกเป็นตำบลดุซงญอ กิ่งอำเภอจะแนะ คำว่า"ดุซงญอ" หมายถึงชื่อของสวนเจ้าของเมืองระแงะที่ได้มาทำสวนในพื้นที่บ้านดุซงญอ จึงได้เอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

๑.๑ สภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลดุซงญอ เป็น ๑ ใน ๔ ตำบลของอำเภอจะแนะอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอจะแนะ โดยอยู่ห่างจะที่ว่าการอำเภอจะแนะ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ดุซงญอ อำเภอดุซงญอ(จะแนะ) จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๔.๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๑,๔๖๘.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๑ ของพื้นที่อำเภอจะแนะ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านดุซงญอ              มีพื้นที่จำนวน ๔.๖๔ ตารางกิโลเมตร                

     นายมะรอยาลี        บาโด      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๒ บ้านแมะแซ              มีพื้นที่จำนวน ๔.๓๑ ตารางกิโลเมตร

                นายกัปตัน          กระรอก   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๓ บ้านสุแฆ  มีพื้นที่จำนวน ๔.๔๙ ตารางกิโลเมตร

                นายมาหะมะ          สะมะแอ เป็นกำนัน

หมู่ที่ ๔ บ้านรือเปาะ             มีพื้นที่จำนวน ๑๘.๘๔ ตารางกิโลเมตร

                นายสักรี             ดอเลาะ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๕ บ้านกาแย มีพื้นที่จำนวน ๒๓.๙๔ ตารางกิโลเมตร

                นายมาหามะสักรี   หะมิ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน      

หมู่ที่ ๖ บ้านกาเต๊าะ               มีพื้นที่จำนวน ๑๙.๖๒ ตารางกิโลเมตร

                นายบือราเฮง         สาและ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำหอม             มีพื้นที่จำนวน ๓๒.๙๐ ตารางกิโลเมตร

                นายมารูดิง          แตบาตู         เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 และหมู่ที่ ๘ บ้านสาเมาะ      มีพื้นที่จำนวน ๕.๖๑ ตารางกิโลเมตร

                นายมาหะมะ        ดอเลาะ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ มีดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายอับดุลรอซัค                 บาโด         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

๒.นายบือรเฮง                      สาแม         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

๓.นายมูฮัมหมัด                    อาหวัง       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

๔.นายซุราวี                         กาแบ         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายมือลี                 อาบ๊ะ             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

๒.นายซาการียา          สิเด๊ะ              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำลดุซงญอ

๓.นายมะสักรี              มาหะมะ            สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๑

๔.นายซาการี              ตีงี                   สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๒

๕.นายสกรี                 ยูโซ๊ะ                สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๓ 

๖.นายรอมลี               การี                  สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๓ 

๗.นายมะอารีดี            สาและ              สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๔

๘.นายซุร์เบท              สือรี                 สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๔

๙.นายมะรอสดี             บือกะมูดอ         สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๕

๑๐.นายอับดุลวาฮะ       สาและ             สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๕

๑๑.นายอัรมัน               หะยีมูซอ          สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๖   

๑๒.นายอัชมิง               เจ๊ะเต๊ะ             สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๖ 

๑๓.นายยาการียา           แซมา              สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๗ 

๑๔.นายอาเซ็ง              สะมะแอ           สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๘

๑๕.นายอับดุลเล๊าะ         ดะละ               สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๘

ตำบลดุซงญอมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ             จรดตำบลบองอ     อำเภอระแงะ       จังหวัดนราธิวาส

                ทิศใต้                 จรดตำบลช้างเผือก  อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันออก       จดตำบลจะแนะ   ตำบลผดุงมาตร  อำเภอจะแนะ    จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันตก       จดอำเภอศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร     จังหวัดนราธิวาส

๑.๒ ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ และลักษณะของภูมิประเทศของตำบลดุซงญอส่วนใหญ่เป็นแนวภูเขาสูงและแนวภูเขาสลับซับซ้อน

๑.๓ สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากส่วนใหญ่พื้นที่ประกอบด้วยภูเขามากมายจึงทำให้สภาพภูมิอากาศมีลักษณะฝนตกชุกตลอดทั้งปี

๑.๔ ประชากร

ประชากรของตำบลดุซงญอ มีทั้งสิน ๙,๓๕๗ คน เป็นชาย ๔,๗๑๔ และหญิง ๔,๖๔๓ คน (ข้อมูล ณ กรกฏาคม ๒๕๕๔

๒.สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา รับราชการ ทำงานบริษัท ค้าขายเป็นอาชีพหลัก อาชีพรอง  ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน เงาะ และเลี้ยงสัตว์

๓. ด้านสถานศึกษา

-               โรงเรียมัธยมศึกษา                                                                      จำนวน ๑ แห่ง

-               โรงเรียนประถมศึกษา                                                                          จำนวน ๕ แห่ง

                -               โรงเรียนบ้านดุซงญอ

                -               โรงเรียนบ้านแมะแซ

                -               โรงเรียนบ้านรือเปาะ           

                -               โรงเรียนบ้านกาแย

                -               โรงเรียนบ้านน้ำหอม

-               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเด็ก ๓ ขวบ                       จำนวน ๔ แห่ง

                -               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุซงญอ

                -               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรือเปาะ

                        -                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำหอม     

                -               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมะแซ    

-               สถาบันปอเนาะ                                                          จำนวน ๒ แห่ง  

-               ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  (ย้ายไปต.จะแนะ ๒๕๕๙)     จำนวน  ๑ แห่ง

-               ห้องสมุดประชาชน (ย้ายไปต.จะแนะ๒๕๕๙)                   จำนวน  ๑ แห่ง

๔. ด้านศาสนา

-               สำนักสงฆ์                                                                จำนวน  ๑ แห่ง

                -               สำนักสงฆ์ธรรมนิมิตพัฒนารามบ้านดุซงญอ

-               มัสยิด      / ผู้นำศาสนา                                             จำนวน  ๑๐ แห่ง

    ชื่อมัสยิด                                                       ชื่อผู้นำศาสนา 

-  มัสยิดมูฮำมาดีย์ บ้านดุซงญอ                     นายอับดุลฮาดี      เจ๊ะแต

 -  มัสยิดอัลอิสละห์ บ้านยือนือเร๊ะ                  นายอุสมาน           มะ

 -  มัสยิดดารุลอีมาน บ้านแมะแซ                   นายรอฮิม             บือซา  

 -  มัสยิดคอยรียะห์    บ้านสุแฆ                     นายอดินันท์          บาฮา

 -  มัสยิดอัลฮูรียะห์ บ้านรือเปาะ                     นายมุกตาร์           มาเสาะ

 -  มัสยิดยามาตุลอิสลามียะห์ บ้านกาแย          นายมะนาเซ         สาแม

 -  มัสยิดอิสลามียะห์ บ้านกาเต๊าะ                   นายมาหามะ         สาและ

  - มัสยิดนูรุลอีบาดะห์ บ้านน้ำหอม                 นายอายิ               สะมะแอ

  - มัสยิดอีบาดัต บ้านสาเมาะ                        นายมาหะมะ          เจ๊ะมะ

 -  มัสยิดนูรุลฮูดา บ้านบาลูกา                        นายมาหามะ          มานะCopyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com