Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90765

ข้อมูลตำบล 1

ข้อมูลพื้นฐานตำบลดุซงญอ

ประวัติตำบล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธหล้านภาลัย  (พ.ศ.๒๓๕๒ – ๒๓๖๗ )เกิดความไม่สงบบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงโปรดเกล้าฯให้พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถี่ยนจ๋อง)ผู้กำกับดูแลหัวเมืองมลายู แบ่งเมืองตานีออกเป็น  ๗ หัวเมือง และแต่งตั้งให้พระยาเมืองเป็นผู้ปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๕๙ เป็นต้นมา ได้แก่

                ๑.เมืองปัตตานี ต่วนสุหลง เป็นเจ้าเมือง

                ๒.เมืองยะหริ่ง นายพ่าย เป็นเจ้าเมือง

                ๓.เมืองสาย นายนิเดะห์ เป็นเจ้าเมือง

                ๔.เมืองหนองจิก ต่วนนิ เป็นเจ้าเมือง

                ๕.เมืองระแงะ นิดะห์ เป็นเจ้าเมือง

                ๖.เมืองรามันห์ ต่วนมันโซร์ เป็นเจ้าเมือง

                    ๗.เมืองยะลา ต่วนยาลอร์ เป็นเจ้าเมือง

 

                   ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๕๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธหล้านภาลัย ได้แยกหัวเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ เป็น ๗ หัวเมือง และหมู่บ้านดุซงญอ อันประกอบไปด้วยสุคิริน บองอ บือโลง(รัฐเปรัฐ) อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองระแงะ นิดะห์ เป็นเจ้าเมืองอยู่ในสมัยนั้น โดยมีพระตำหนักอยู่ที่บ้านตันหยงมัส ในปัจจุบัน

                ‘’ดุซงญอ ‘’ เป็นชื่อของ สวนเจ้าพระยาเมืองระแงะ ตามประวัติ เจ้าเมืองระแงะ จะเสด็จไปเยี่ยมสวนที่หมู่บ้าน ‘’ลือแฆ๊ะ ‘’ ( อยู่ในเขตอำเภอสุคิริน) โดยใช้พาหนะช้างในการเดินทางตามเส้นทางระแงะ-สุคิริน จนชาวบ้านในสมัยนั้นจะเรียกเจ้าเมืองระแงะว่า (รายอลือแฆ๊ะ) และขากลับจะแวะที่บ้านดุซงญอ (สวนเจ้าพระยา)และจะเสด็จ เป็นประจำ ;ที่มาข้อมูล ( นายมาหะมะ มะดีเยาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดุซงญอ หมู่ที่ ๑ บ้านดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อปี ๒๕๕๔ )

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ บ้านดุซงอยกฐานะเป็นตำบลดุซงญอ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอระแงะ ต่อมาได้แยกเป็นตำบลดุซงญอ กิ่งอำเภอจะแนะ คำว่า"ดุซงญอ" หมายถึงชื่อของสวนเจ้าของเมืองระแงะที่ได้มาทำสวนในพื้นที่บ้านดุซงญอ จึงได้เอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

๑.๑ สภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลดุซงญอ เป็น ๑ ใน ๔ ตำบลของอำเภอจะแนะอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอจะแนะ โดยอยู่ห่างจะที่ว่าการอำเภอจะแนะ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ดุซงญอ อำเภอดุซงญอ(จะแนะ) จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๔.๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๑,๔๖๘.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๑ ของพื้นที่อำเภอจะแนะพิกัด QG ๙๒๒๗๘๙ ละติจูด :๖.๑๖๖๘๗๐ ลองติจูด :๑๐๑.๖๙๘๖๑๙

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านดุซงญอ              มีพื้นที่จำนวน ๔.๖๔ ตารางกิโลเมตร                

     นายมะรอยาลี        บาโด      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๒ บ้านแมะแซ              มีพื้นที่จำนวน ๔.๓๑ ตารางกิโลเมตร

                นายกัปตัน          กระรอก   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๓ บ้านสุแฆ  มีพื้นที่จำนวน ๔.๔๙ ตารางกิโลเมตร

                นายมาหะมะ          สะมะแอ เป็นกำนัน

หมู่ที่ ๔ บ้านรือเปาะ             มีพื้นที่จำนวน ๑๘.๘๔ ตารางกิโลเมตร

                นายสักรี             ดอเลาะ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๕ บ้านกาแย มีพื้นที่จำนวน ๒๓.๙๔ ตารางกิโลเมตร

                นายมาหามะสักรี   หะมิ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน      

หมู่ที่ ๖ บ้านกาเต๊าะ               มีพื้นที่จำนวน ๑๙.๖๒ ตารางกิโลเมตร

                นายบือราเฮง         สาและ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำหอม             มีพื้นที่จำนวน ๓๒.๙๐ ตารางกิโลเมตร

                นายมารูดิง          แตบาตู         เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 และหมู่ที่ ๘ บ้านสาเมาะ      มีพื้นที่จำนวน ๕.๖๑ ตารางกิโลเมตร

                นายมาหะมะ        ดอเลาะ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 

     ๑.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฏรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

     ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ มีดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายอับดุลรอซัค                 บาโด        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

๒.นายบือรเฮง                       สาแม        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

๓.นายมูฮัมหมัด                    อาหวัง       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

๔.นายซุราวี                          กาแบ        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายรอมลี                การี                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

๒.นายมือลี                 อาบ๊ะ              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำลดุซงญอ

๓.นายมะสักรี              มาหะมะ           สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๑

๔.นายซาการี              ตีงี                  สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๒

๕.นายสกรี                 ยูโซ๊ะ               สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๓ 

๖.นายมะอารีดี            สาและ             สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๔

๗.นายซุร์เบท             สือรี                 สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๔

๘.นายมะรอสดี           บือกะมูดอ         สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๕

๙.นายอับดุลวาฮะ        สาและ             สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๕

๑๐.นายอัรมัน              หะยีมูซอ          สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๖   

๑๑.นายอัชมิง              เจ๊ะเต๊ะ             สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๖ 

๑๒.นายยาการียา         แซมา               สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๗

๑๓.นายซาการียา         สิเดะ                สมาชิกสภาทัองถิ่นหมู่ที่ ๗

๑๔.นายอาเซ็ง             สะมะแอ           สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๘

๑๕.นายอับดุลเล๊าะ       ดะละ               สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่ที่ ๘

ตำบลดุซงญอมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ             จรดตำบลบองอ     อำเภอระแงะ       จังหวัดนราธิวาส

                ทิศใต้                 จรดตำบลช้างเผือก  อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันออก       จดตำบลจะแนะ   ตำบลผดุงมาตร  อำเภอจะแนะ    จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันตก       จดอำเภอศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร     จังหวัดนราธิวาส

๑.๒ ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ และลักษณะของภูมิประเทศของตำบลดุซงญอส่วนใหญ่เป็นแนวภูเขาสูงและแนวภูเขาสลับซับซ้อน ซึ่งส่วนมากของพื้นที่จะอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกและพื้นที่ราบจะอยู่ทางด้านเหนือของตำบลดุซงญอเป็นส่วนใหญ่

๑.๓ สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากส่วนใหญ่พื้นที่ประกอบด้วยภูเขามากมายจึงทำให้สภาพภูมิอากาศมีลักษณะฝนตกชุกตลอดทั้งปี ประกอบกับพื้นที่ในตำบลดุซงญอส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้มีต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นตลอดเวลา

๑.๔ ประชากร

ประชากรของตำบลดุซงญอ มีทั้งสิน ๑o,๔o๘ คน เป็นชาย ๕,๒๖๙ และหญิง ๕,๑๓๙ คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๒.สภาพทางเศรษฐกิจ

พื้นที่ตำบลดุซงญอมีอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ คือการทำสวนยางพาราและสวนผลไม้โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา ปาร์มน้ำมันและพืชผักสวนครัว

๓. ด้านสถานศึกษา

-               โรงเรียมัธยมศึกษา(สวนพระยาวิทยา) สถานที่ตั้งหมู่ที่๑  จำนวน ๑ แห่ง

-               โรงเรียนประถมศึกษา                                               จำนวน ๕ แห่ง

                -               โรงเรียนบ้านดุซงญอ   สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๑ 

                -               โรงเรียนบ้านแมะแซ    สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๒

                -               โรงเรียนบ้านรือเปาะ    สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๔       

                -               โรงเรียนบ้านกาแย       สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๕

                -               โรงเรียนบ้านน้ำหอม    สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๗

-               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเด็ก ๓ ขวบ                   จำนวน ๕ แห่ง

                -               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุซงญอ   สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๑ 

                -               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมะแซ    สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๒

                    -                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรือเปาะ     สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๔  

                -               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาแย       สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๕

                -                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำหอม   สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๘

-               สถาบันปอเนาะ                                                         จำนวน ๒ แห่ง                          - สถาบันปอเนาะ วาตอนีียะห์ สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๑ บ้านดุซงญอ (นายอับดุลฮาดี เจ๊ะแต ผู้นำศาสนาบ้านดุซงญอ บุตรชายเจ้าของสถาบัน)

                    - สถาบันศึกษาปอเนาะ กอฮารูดิน สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๗ บ้านน้ำหอม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ จดทะเบียนขึ้นทะเบียนสถาบันปอเนาะ เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยนายกอฮารูดิง อาบู เป็นผู้ก่อตั้งในการบริหารจัดการสถาบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ปฏิบัติศาสนากิจ (นายกอฮารูดิง อาบู ผู้ก่อตั้งเจ้าของ.๒๕๖๓ ) 

-               ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                         จำนวน  ๑ แห่ง                      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ

-               ห้องสมุดประชาชน                                                     จำนวน  ๑ แห่ง                      คือห้องสมุดบ้านดุซงญอ หมู่ที่ ๑ บ้านดุซงญอ อาคารที่ทำการ อบต.หลังเก่า

๔. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

-        การนับถือศาสนาประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๙๙.๙๗ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ o.o๓

-         สำนักสงฆ์                                                                        จำนวน  ๑ แห่ง

                -  สำนักสงฆ์ธรรมนิมิตพัฒนารามบ้านดุซงญอ สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๑ บ้านดุซงญอ

-         มัสยิด      / ผู้นำศาสนา                                               จำนวน  ๑๐ แห่ง

    ชื่อมัสยิด                                                       ชื่อผู้นำศาสนา                 ที่ตั้ง

-  มัสยิดมูฮำมาดีย์ บ้านดุซงญอ                    นายอับดุลฮาดี      เจ๊ะแต         หมู่ที่ ๑

 -  มัสยิดอัลอิสละห์ บ้านยือนือเร๊ะ                 นายอุสมาน           มะ             หมู่ที่ ๒

 -  มัสยิดดารุลอีมาน บ้านแมะแซ                  นายรอฮิม             บือซา        หมู่ที่ ๒

 -  มัสยิดคอยรียะห์    บ้านสุแฆ                    นายซัมรี               เจ๊ะแม       หมู่ที่ ๓

 -  มัสยิดอัลฮูรียะห์ บ้านรือเปาะ                    นายมุกตาร์           มาเสาะ      หมู่ที่ ๔

 -  มัสยิดยามาตุลอิสลามียะห์ บ้านกาแย        นายมะนาเซ         สาแม        หมู่ที่ ๕

 -  มัสยิดอิสลามียะห์ บ้านกาเต๊าะ                 นายมาหามะ         สาและ      หมู่ที่ ๖

  - มัสยิดนูรุลอีบาดะห์ บ้านน้ำหอม                นายอายิ              สะมะแอ    หมู่ที่ ๗

  - มัสยิดอีบาดัต บ้านสาเมาะ                       นายมาหะมะ         เจ๊ะมะ       หมู่ที่ ๘

 -  มัสยิดนูรุลฮูดา บ้านบาลูกา                      นายมาหามะ          มานะ       หมู่ที่ ๘

ที่มา : นายฮาลูซี บือซา admin www.dusongoyo.com ๒๕๖๓


Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com