Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90765

ข้อมูลตำบล 2

ข้อมูลตำบล (ต่อ)

๕. ด้านสาธารสุข

-    สถานบริการสาธารณสุข.                                                   จำนวน  ๒ แห่ง

                -       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ หมู่ที่๑ บ้านดุซงซอ

                -       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกาแย-กาเต๊าะตำบลดุซงญอหมู่ที่๕-๖

-    คลินิก                                                                                  จำนวน  ๑ แห่ง

๖.ด้านดูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-    สถานีตำรวจยุทธ์ศาสตร์ตำบลดุซงญอ                                    จำนวน ๑  แห่ง

-    กองร้อยทหารพราน   ฉก.๔๙๑๑                                           จำนวน ๑  แห่ง

๗.ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม

-   ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขา ดุซงญอ                                      จำนวน  ๑ แห่ง

-  ระบบโทรศัพท์พื้นฐานภายในตำบลดุซงญอ มีชุมสายโทรศัพท์ฺ       จำนวน  ๑ แห่ง ให้บริการด้านโทรศัพท์ในตำบลดุซงญออยู่ในความรับผิดของบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)มีบริการโทรศัพท์สาธารณะให้บริการครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดุซงญอ

-  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ีมีเครือข่ายสัญญาณ  ๓ ระบบ คือ GSM DTAC และระบบ TRUE MOVE H ให้บริการครอบคลุม หมู๋ที่ ๑,๒,๓,๔,๘

-   ที่ทำการสถานีการไฟฟ้าย่อยสาขาอำเภอจะแนะ                         จำนวน ๑ แห่ง

๙.การไฟฟ้า 

       ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้ในพื้นที่ตำบลดุซงญออยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอจะแนะ ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลดุซงญอ

๑o.ด้านสถานีบริการเชื้อเพลิงน้ำมัน

-  ปั้มน้ำมัน ปตท.                                                                     จำนวน ๑ แห่ง

-  ปั้มน้ำมัน ซัสโก้                                                                     จำนวน ๑ แห่ง

๑๒.สถานบริการเคาเตอร์เซอร์วิซ / บริการทางการเงิน

-  กลุ่มออมทรัพยกสิกรเซ็นเตอร์เซอร์วิซ                                      จำนวน ๑ แห่ง

              กลุ่มออมทรัพย์กสิกรเซ็นเตอร์เซอร์วิซ เป็นสาขาย่อยของกลุ่มออมทรัพย์กสิกรเซ็นเตอร์เซอร์วิซ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เปิดให้บริการที่สาขาบ้านดุซงญอ ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๕ บริการรับฝาก-ถอนเงิน สินเชื่อ ชำระค่าต่างๆผ่านเคาเตอร์ ปิดทำการแล้ว ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๓.ชมรมตาดีกาตำบลดุซงญอ                                                                                                           จำนวน ๑ แห่ง

               ชมรมตาดีกาตำบลดุซงญอ กำเนิดขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๕๖  มีนายมะนาเซ สาแม เป็นประธาน บริหารในรูปคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายผู้นำศาสนา ฝ่ายปกครอง และฝ่ายผู้นำท้องถิ่นตลอดจนผู้นำตามธรรมชาติ จุดประสงค์เพื่อเป็นองค์กรที่กำหนดทิศทาง ทางวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนการให้คำแนะนำ ปรึกษา ปัญหาด้านศาสนาของสถาบันการศึกษาตาดีกาในตำบล ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการศาสนา กิจกรรมต่างๆของตาดีกา 

๑๔.ชมรมจักรยานดุซงญฺอเพื่อสุขภาพ

                   ชมรมจักรยานดุซงญอเพื่อสุขภาพ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗  มีนายสมาน  หะสาเมาะ เป็นประธาน สมัยที่ ๑/๒๕๕๗ และมีนายฮาวารี ดอเล๊าะ เป็นประธาน สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพื่อออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ได้เปิดตัวและจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก และจัดกิจกรรม วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่สอง 

ที่มา : นายฮาลูซี บือซา by admin www.dusongyo.com . คณะกรรมการหมู่บ้านดุซงญอ.๒๕๕๔


Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com