Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90765

โรงเรียนดุซงญอวิทยา

 

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 

 

หมู่ที่  ๑   ถนนดุซงญอ - กาเต๊าะ ตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส   รหัส ไปรษณีย์   ๙๖๒๒๐

สัญญาลักษณ์โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

ดอกทานตะวัน เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของแสงสว่างของดวงอาทิตย์อันหมายถึงแสงสว่างแห่งความรู้

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า หมายถึง สีของวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันเกิดของโรงเรียน
สีเหลือ หมายถึง สีของดอกทานตะวัน

ปรัชญา

เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๕๘๙-๐๐๙

 

โทรสาร ๐๗๓-๕๘๙-๔๘๔

 

Website : sys.ac.th

E-mail  suanpra@neard2

 

'โรงเรียนใต้ร่มไม้' โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส, มิถุนายน ๒๕๔๗. 

ภาพจาก รวมสารคดี : สะท้อนชีวิตผู้คน ณ ชายแดนใต้ ถ่ายโดย :ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ

 

 

สารจากผู้อำนวยการ

นับแต่วันนั้นจวบจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา ๒๔ กว่าปี มาแล้ว ที่โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ยืนหยัด อยู่คู่บ้านดุซงญอตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ  ท่านที่ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ว่าปีการศึกษาในแต่ละปี มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โรงเรียนได้จัดการศึกษารูปแบบใหม่ คือการจัดการศึกษา ในรูปแบบ ๑ โรงเรียน ๒ หลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานของตนได้เรียนวิชาสามัญควบคู่กับการเรียนศาสนา โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ขณะนี้กำลังปรับปรุงบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมและสวยงามทำการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ (Math Lab) เพื่อปฏิบัติการและรองรับกิจการต่างๆ ที่จัดขึ้นในอำเภอ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนโดยการเพาะเห็ดขาย ทำปุ๋ยชีวภาพ EM เน้นให้นักเรียนมีวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการที่จะให้บริการแก่ลูกหลานชาวดุซงญอ หมู่บ้านตำบลในอำเภอจะแนะ อย่างมีคุณภาพสมกับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นโรงเรียนในฝันประจำอำเภอจะแนะ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่สนับสนุนร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาและผลัดดันโรงเรียนสวนพระยาวิทยาของเราให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชาวดุซงญอและชาวอำเภอจะแนะต่อไป

 

                                                                                                              นายอับดุลฮาลี  แวดอเล๊าะ

                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

                                                                                (คนบ้านดุซงญอ)

 

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

ประวัติ

                  โรงเรียนสวนพระยาวิทยาจัดตั้งขึ้นโดยประชานชาวตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีความประสงค์จะให้มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนาย อารง บาโด ประธาน สภาตำบลดุซงญอ ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นแล้วดำเนินการเสนอเรื่องตามลำดับและได้แจ้งความประสงค์ไปยัง นายปริญญา เจตาภิวัฒน์ และนายเสนีย์ มะดากะกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนราธิวาส และนายสุพร สิทธิกัน นายอำเภอระแงะ เพื่อเร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนให้ทันเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ โดยขอเปิดเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามลำดับต่อมา ซึ่งสภาตำบลดุซงญอ ได้จัดหาที่ดินบริจาคเพื่อเป็นที่สำหรับสร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่

                 กระทรวงศึกษาธิการได้ขออนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๒๔ ซึ่งสภาตำบลดุซงญอได้ ตั้งชื่อว่าโรงเรียนดุซงญอวิทยา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้ นายวอยารี หะยีมะเย็ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก

                 ต่อมาจังหวัดนราธิวาสได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อความเหมาะสมและได้รับ อนุญาตจาก กระทรวง ศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๔ และให้ชื่อว่า โรงเรียนสวนพระยาวิทยา และโรงเรียนได้ใช้อักษรย่อว่า ‘’ ส.พ.’’ นับแต่นั้นมา

                 ในปีแรกที่ขอจัดตั้งโรงเรียนได้ห้องเรียนของโรงเรียนบ้านดุซงญอ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้อง นักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๔ จำนวน ๓๖ คน ครู ๕ คน และนักการภารโรง ๑ คน และได้อาศัยอาคารเรียนชั่วคราวนี้เป็นเวลา ๒ ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล จำนวน ๑ หลัง และสร้างเสร็จในปี ๒๕๒๖ โรงเรียนจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน

                ในปีการศึกษา ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๔  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ มพชส.รุ่น ๒ และโครงการ ค.อมต.ส.ส. และในปีกการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนได้เข้าโคงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณชีวิต(รพชส.)ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

               ปัจจุบันโรงเรียนสวนพระยาวิทยาเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน และได้ดำเนิน การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

 

ที่มา : วารสารโรงเรียนสวนพระยาวิทยา.นายอับดุลฮาลีม แวดอเล๊าะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนพระยาวิทยา,  พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com