Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90801

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ Tambon Administration Organization fierce Dusongyow ที่ตั้ง ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ 1 ถนน ดุซงญอ – กาเต๊าะ ตำบล ดุซงญอ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส 96220 โทรศัพท์ 073 – 530544 โทรสาร 073 – 530545 Email : dusongyowlocal@hotmail.com dusongyowlocal@gmail.com

สีประจำ อบต.คือ สีฟ้าน้ำทะเล สัญญาลักษณ์ อบต. เรือพระที่นั่งพระยาระแงะ เป็นพาหนะสำหรับการขนส่งสินและการคมนาคม

ประวัติการก่อตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 หน้า 121 ข้อ ( 2100 ) "ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ความเป็นมาของตำบล ‘ดุซงญอ’ เป็นชื่อของ สวนพระยาเมืองระแงะ ตามประวัติเจ้าเมืองระแงะจะเสด็จมาไปเยี่ยมสวนที่หมู่ ‘ลือแฆ๊ะ’ (อยู่ในเขตอำเภอระแงะ) โดยใช้พาหนะช้างเดินทางตามเส้นทางระแงะ – สุคิริน จนชาวบ้านในสมัยนั้นจะเรียกเจ้าเมืองระแงะว่า ( รายอลือแฆ๊ะ ) ขากลับจะแวะที่บ้านดุซงญอ ( สวนพระยา ) และจะเสด็จเป็นประจำจนประชาชนทั่วไปรู้จักกันในนาม ‘ดุซงญอ’ จนถึงปัจจุบัน

 

1441983727759.md.jpg

 

 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆดังนี้

สำนักปลัด

1.งานบริหารทั่วไป 2.งานกองการเจ้าหน้าที่ 3.งานนโยบายและแผน 4.งานกฏหมายและคดี 5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6.งานกิจการสภา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.งานบริหารการศึกษา 2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.งานกิจการโรงเรียน

กองคลัง

1.งานการเงินและบัญชี 2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองสวัสดิการสังคม

1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2.งานสังคมสงเคราะห์ 3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

กองช่าง

1.งานก่อสร้าง 2.งานผังเมือง 3.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 4.งานประสานสาธารณูปโภค

หน่วยตรวจสอบภายใน

1.งานตรวจสอบภายใน

การบริหารงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กำหนดชำระภาระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

2.ภาษีป้าย ยื่นแบบ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561

3.ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระ 1 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2561  

ภาษีของท่านทุกบาท ช่วยพัฒนาตำบลของเรา

 

4.md.jpg

 

 

-2.md.jpg

 

 

6.md.jpg

 

4HtAEV.md.jpg

ที่มา : วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประจำปี 2560 -2561 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com