Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90766

โรงเรียนบ้านดุซงญอ

 

โรงเรียนบ้านดุซงยอ

 


'สถานที่วางรากชีวิต' โรงเรียนบ้านดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส, กรกฎาคม ๒๕๔๗.

 

 

ประวัติโรงเรียนบ้านดุซงยอ 

โรงเรียนบ้านดุซงยอ    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑    ถนนดุซงญอ - กาเต๊าะ ตำบลดุซงญอ      อำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  ๙๖๒๒๐   โทรศัพท์  ๐๗๓-๕๘๙๐๖๔      เว็บไซด์โรงเรียนบ้านดุซงญอ  มีเนื้อที่  ๖  ไร่  งาน    ๕๖  ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล   ๓    ขวบ   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   ๖   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต  ๓    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 อาณาเขตของโรงเรียน

         - ทิศตะวันออก  จดที่ดินของ  นายยูโซ๊ะ    อูมา  และนายอาหะมะ  เปาแล๊ะ

               -  ทิศตะวันตก   จดทางหลวงสายดุซงญอ  กาเต๊าะ

               -   ทิศเหนือ   จดที่ดิน สำนักงานอบต.ดุซงยอ และสายตรวต  สภต. ดุซงญอ

               -   ทิศใต้     จดถนนสาธารณะ


 

๑.   สภาพทั่วไป                                     

         .๑ การก่อตั้งโรงเรียน    โรงเรียนบ้านดุซงยอ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ    วันที่       กุมภาพันธ์    พ.๒๔๗๕   ปีการศึกษา ๒๔๗๕       นายเพียร   นะมาตร นายอำเภอระแงะก่อตั้งโรงเรียน มีนายสมหวัง   อามิง เป็นครูใหญ่เป็นคนแรกและเป็นคนบ้านดุซงญอ โดยได้รับการงบประมาณ  จากราษฏรบริจาค  จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว

                 ปีการศึกษา  ๒๔๘๑ ได้รับงบประมาณ   จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑ ก  จำนวน  ๓    ห้องเรียน

     ปีการศึกษา  ๒๕๐๓ กรมสามัญอนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  โดยได้รับการสนับสนุนจากราษฏรบริจาคเงินจำนวน   ๓,๐๐๐   บาท สร้างอาคารเรียน

     ปีการศึกษา  ๒๕๐๗           ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญ  จำนวน  ๕๕,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบป. ๑ ก  พิเศษ   จำนวน  ๓    ห้องเรียน โดยกำนันประพัฒธ์    เจ๊ะเต๊ะ   กำนันตำบลดุซงญอ   ให้มาสร้างในที่ดินสาธารณส่วนตำบลในเนื้อที่  ๖  ไร่  ๑๕   ตารางวาและได้ย้ายที่เรียน โดยให้นักเรียนชั้น ป..๗ มาเรียนอาคารใหม่ ส่วนชั้น  ป.๔ ยังเรียนที่อาคารเรียนเก่า

     ปีการศึกษา  ๒๕๐๘           ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก  ๑   ห้อง    และได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก โดยได้รับงบประมาณ จากกรมสามัญ ๒๒,๐๐๐   บาท

     ปีการศึกษา  ๒๕๐๙           ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน จากกรมสามัญ   ๖๕,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ   ป.  พิเศษ    จำนวน   ๓    ห้องเรียน

      ปีการศึกษา   ๒๕๑๐         ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาทสร้างอาคารเรียน แบบ  ป. 1   ก   ๔     ห้องเรียน

                   ปีการศึกษา  ๒๕๑๑         ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน  ๔๕,๐๐๐    บาท     สร้างโรงฝีกงาน   แบบ  ๓๑๒

      ปีการศึกษา  ๒๕๑๓          ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน  ๒๓๐,๐๐๐  บาทสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  จำนวน  ๔   ห้องเรียน

                  ปีการศึกษา  ๒๕๑๕          ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน   ๕,๐๐๐  บาทสร้างส้วม  ๑   หลัง   ๓    ที่นั่ง   และได้รับงบประมาณจากฝ่ายปกครอง ให้สร้างประปาและไฟฟ้า

                ปีการศึกษา  ๒๕๒๑         ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๒๕,๐๐๐  บาท   ต่อเติมชั้นล่าง    ๔     ห้องเรียน

                ปีการศึกษา  ๒๕๓๐         ได้รับงบประมาณจาก  สปชจำนวน   ๒๙๙,๐๐๐   บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  ๒๐๓/๒๖   จำนวน ๑  หลัง                                      

      ปีการศึกษา   ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณจาก  สปชจำนวน   ๔๕,๐๐๐  บาทสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ  ฝ. ๓๐  พิเศษ                                                      

                   ปีการศึกษา   ๒๕๓๒       ได้รับงบประมาณจาก  สปชจำนวน  ๕๐,๐๐๐   บาท  สร้างส้วม แบบ ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง ๔  ที่นั่ง

                   ปีการศึกษา  ๒๕๓๘        ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนคณะครู และศิษย์เก่า จำนวนเงิน  ๗๐,๐๐๐ บาทซื้อคอมพิวเตอร์  รุ่น  ๓.๑๑ จำนวน   ๑     ชุด

ปีการศึกษา  ๒๕๓๙   คณะครูปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี   เพื่อเตรียมการปฏิรูปการศึกษา

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๐         กรรมการโรงเรียน    คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดสร้างห้องพัสดุ    ซึ่งอยู่ระหว่างอาคารเอนกประสงค์กับอาคารเรียน ป.๑ ก  ใช้งบประมาณ  ทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐  บาท

                    ปีการศึกษา  ๒๕๔๑        ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท   ได้กั้นห้องโรงฝึกงานจำนวน  ๒  ห้อง โดยอิฐบล๊อกก่อ และใช้ตาข่ายกั้นห้อง ได้รับงบประมาณจาก สปช. ตามโครงการโรงเรียนเครือข่ายอนุบาลจำนวนเงิน    ๒๐,๐๐๐    บาท  จัดทำรางน้ำ ทาสีอาคารเรียน  ป.๑ ก  และใส่กระจกหน้าต่างทุกบานที่            ชำรุด    กั้นห้องสื่อการเรียนการสอนในห้องเอนกประสงค์  และจัดทำป้ายนิเทศ

       ปีการศึกษา ๒๕๔๔    เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๔  คณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า ร่วมกันก่อสร้างอาคารส่งเสริมจริยธรรม ขนาด ๙+๑๒ เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาทก่อสร้างเสร็จในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๔

       คณะครู นักการ และวิทยากรโรงเรียนบ้านดุซงยอ ได้บริจาคเงินจำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท และเงินสะสมจากกิจกรรมสหกรณ์ จำนวน  ๒๘,๐๐๐  บาท  ได้ก่อสร้างห้องพยาบาล

โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๕๘,๐๐๐  บาท แล้วเสร็จเมื่อ  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๔

ปีการศึกษา  ๒๕๔๕   วันที่  ๕    เมษายน  ๒๕๔๕    คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดุซงยอ ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๕  เครื่อง และปริ้นเตอร์ LQ  ๒๐๘๐   จำนวน  ๑  เครื่อง  เพื่อสนับสนุนโครงการห้องสมุดอีเล็กตรอนิค

           ปีการศึกษา  ๒๕๔๙          คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และคณะครูร่วมบริจาคเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างรั้วความยาว  ๑๑๘  เมตร  เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ครูในภาวะความใม่สงบ ๓  จังหวัดชายแดนใต้

           ปีการศึกษา  ๒๕๕๐    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว และอาคารจริยธรรม ด้านหน้า งบประมาณ    ทั้งสิ้น  ๙๘,๐๐๐  บาท   ต่อเติมอาคารห้องประชุมใช้เป็นห้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งบประมาณ   ทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา  ๒๕๕๑     ปรับปรุงห้องอนุบาลปูกระเบื้อง และก่ออิฐระเบียง ใช้งบประมาณ  ๕๗,๐๗๕  บาท  ใช้งบประมาณรายหัวประปีงบประมาณ  ๒๕๕๑     -    ต่อเติมด้านล่างอาคาร  ๑๐๕/๒๙  เพื่อใช้เป็นห้องประชุม ใช้งบประมาณรายหัว    จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา   ๒๕๕๒   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวาตภัย จำนวน   ๓  ห้องเรียน งบประมาณทั้งสิ้น   ๒๘๐,๐๐๐  บาท  ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียนความยาว  ๓๐๐  เมตร  ๘๔๐,๐๐๐ บาท  และได้รับงบประมาณสร้างส้วม จำนวน  ๔  ที่นั่ง งบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐  บาท        

'รอเรียน' โรงเรียนบ้านดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส, กรกฎาคม ๒๕๔๗.

 ภาพจาก สารคดีรวม :สะท้อนชีวิตผู้คน ณ ชายแดนใต้ ถ่ายโดย : ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ 

   

สัมภาษณ์ : นายมาหะมะ มะดีเยาะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุซงญอ บ้านดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com