Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 92047

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ

Facebook Twitter Messenger Print Gmail Addthis

 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ

 

ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ

 

อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ

 

 

อาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ

 

นางฮาสเม๊าะ อามิง หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ

 

ประวัติความเป็นมา                   

                    เดิม ปี ๒๕๒๑ กระทรวงสาธารสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสถานีอนามัยแบบเก่าเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแบบทรงจั่ว และบ้านพักระดับ 1-2 แบบ 422 จำนวน  ๒ หลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งบริจาคโดยประชาชน รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน 

                 เนื่องจาก สถานีอนามัยดุซงญอแห่งนี้มีสภาพทรุดโทรม และแคบไม่สะดวกในการรับบริการชองประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารสุขได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดใหญ่จำนวน ๑ แห่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ งบประมาณ ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาทและเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘  เป็นต้นมา  คลิกที่นี้เพื่อยังที่อยู่เว็บของโรงพยาบาลจะแนะ  Chanea hospital   

ที่ตั้งและอาณาเขต 

               สถานีอนามัยดุซงญอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑  ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธวิาส  ห่างจากอำเภอเมืองนราธิวาสและสำนักงานสาธารสุขจังหวัดนราธวิาส ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลจะแนะ ประมาณ ๔ กิโลเมตรรับผิดชอบ ๕ หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยดุซงญอประกอบด้วย  

๑.บ้านดุซงญอ         หมู่ที่ ๑     ตำบลดุซงญอ

๒.บ้านแมะแซ          หมู่ที่ ๒     ตำบลดุซงญอ

๓.บ้านสุแฆ             หมู่ที่ ๓     ตำบลดุซงญอ

๔.บ้านรือเปาะ          หมู่ที่ ๔     ตำบลดุซงญอ   
๕.บ้านสาเม๊าะ          หมู่ที่ ๘     ตำบลดุซงญอ  

สภาพภูมิศาสตร์     สถานีอนามัยดุซงญอ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจะแนะ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  

         ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลบองอ   อำเภอระแงะ    จังหวัดนราธิวาส                               ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลผดุงมาตร  อำเภอจะแนะ    จังหวัดนราธิวาส                    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลกาลิซา   อำเภอระแงะ    จังหวัดนราธวิาส   

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำขังตลอดทั้งปี เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม

 

 ที่มา : นางฮาสเม๊าะห์ อามิง หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดุซงญอ.๒๕๕๔, ภาพโดย admin www.dusongyo.com.๒๕๕๔

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com