Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 92048

บ้านแมะแซ

 

 บ้านแมะแซ 

 

นายกัปตัน กระรอก   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 แมะแซ

อัพเดตข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ

ผู้สุงอายุ ๑๑๗ คน พิการ ๓๕ คน

ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ที่มา : กองสวัสฯอบต.ดุซงญอ

บ้านแมะแซ

                หมู่ที่ ๒ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

                เป็นหมู่บ้านที่ตั้งกันมานานกว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ประวัติความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านแมะแซ ได้มีคนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ คนกลุ่มแรกที่อพยพมานั้นมีประมาณ ๔-๕ ครอบครัว โดยมีผู้นำครอบครัวเป็นผู้หญิงที่ชื่อ แมะซา และผู้หญิงที่ชื่อแมะซาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ก็เลยเป็นที่เรียกติดปากของคนทั่วไปว่าบ้านแมะซา ต่อมาเลยเปลียนมาเป็นแมะแซ มีโรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง มีมัสยิด ๒ แห่ง คือมัสยิดดารุลอีมานและมัสยิดอัลอิสละห์ มีพื้นที่จำนวน ๔.๓๑ ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไป

                ลักษณะการตั้งบ้านเรือน เป็นบ้านเรียงไปตามแนวทางถนนและกระจุกเป็นกลุ่มบ้าน

                ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงบางส่วนและเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน มีสายน้ำไหลผ่าน เป็นป่าสวนยาง มีพื้นที่สลับเนินเขา เนินดิน มีลำห้วย  มีน้ำฝ่ายกั้นน้ำ

ลักษณะชุมชน    

                มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๓o๖ หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น ๑,๒๕๔ คน เป็นเพศชาย ๖๓๓ คน เป็นเพศหญิง ๖๒๑ คน ( ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ )

ที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน/หมู่บ้าน

                ทิศเหนือ      จรดหมู่บ้านสาเมาะ  ตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศใต้    จรดหมู่บ้านสุแฆ          ตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันออกจรดหมู่บ้านดุซงญอ  ตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันตก  จรดตำบลเชิงคีรี         อำเภอศรีสาคร      จังหวัดนราธิวาส

ทำเนียบผู้นำชุมชนบ้านแมะแซ

๑.นายมาหามะ                       มะฮะ

๒.นายสตอพา                       ดอเล๊าะ

๓.นายกัปตัน                         กระรอก

ทำเนียบผู้ศาสนาบ้านแมะแซ

๑.นายหะยีดาโอ๊ะ                   เจะโด

๒.นายอับดุลการิม                  ดอเล๊าะ

๓.นายมูซอ                           สามะแอ

๔.นายสาและ                        กือจิ

๕.นายยะโก๊ะ                         อาแว

๖.นายรอฮิม                          บือซา

ผู้นำท้องถิ่นบ้านแมะแซ

๑.นายการียา                        สาเม๊าะ

๒.นายสตอพา                       ดอเล๊าะ

๓.นายมะดอเระ                      อาลี

๔.นายมือลี                           อาบ๊ะ

๕.นายการียา                         เจ๊ะแล

๖.นายมะซารี                         ตีงี

 

 

ที่มาข้อมูล : นายสตอพา ดอเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้านแมะแซ ,นายมือลี อาบ๊ะ สมาชิกสภาท้องถิ่นและนายการียา เจ๊ะแล สมาชิกสภาท้องถิ่น .๒๕๕๔

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com