Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90668

บ้านรือเปาะ ประวัติ สภาพทั่วไป

 

บ้านรือเปาะ

images by free.in.th

นายมะสักรี ดอเลาะ หมู่ที่ 4 (กำนันตำบลดุซงญอ)

 อัพเดตข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ

ผู้สูงอายุ ๑๒๕ คน  คนพิการ ๔๗ คน

ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ที่มา: กองสวัสฯ อบต.ดุซงญอ

 

บ้านรือเปาะ

                หมู่ที่ ๔ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรือเปาะ

                คำว่า รือเปาะ เป็นภาษามลายูท้องถิ่น มีความหมายว่า บริเวณ ที่ถางป่าเพื่อทำมาหากิน หรือพื้นที่ที่มีการบุกเบิก แต่เดิมเป็นที่อยู่ของเผ่าซาไก เนื่องจากเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่า มีต้นไม้หนาแน่น  พื้นที่แถวนี้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ จึงได้มีคนจากถิ่นอื่นเขามาอาศัยตั้งถิ่นฐาน และทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ หลายครัวเรือน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านรือเปาะ เมื่อประชากรมาอาศัยเพิ่ม จึงมีการบุกรุกป่ามากขึ้นทให้ป่าไม้ค่อยๆหมดไป  มีมัสยิด ๑ แห่งคือมัสยิดอัลนูรียะห์  โรงเรียนตาดีกา ๑ แห่ง คือตัรบียะห์อิสลามียะห์  มีโรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง มีศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง มีน้ำตก ๒ แห่ง คือ น้ำตกเมาะแอเซาะ ๑ แห่ง และน้ำตกเชิงสะพาน ๑ แห่ง มีพื้นที่จำนวน ๑๘.๘๔ ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไป

                ลักษณะการตั้งบ้านเรือน เป็นแบบเรียงไปตามถนน และอาศัยอยู่ในสวนผลไม้ มีทั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้านและกระจัดกระจาย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีเขา มีลำธารไหลผ่าน

ลักษณะชุมชน

มีประชากรอาศัยประมาณ ๓๑๔ หลังคาเรือน   มีประชากรทั้งสิ้น ๑,๖o๒ คน เป็นเพศชาย ๘o๕ คน เป็นเพศหญิง ๗๙๗ คน  ( ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ )              

ที่ตั้ง สภาพทางภูมิประเทศของชุมชน

                ทิศเหนือ จรดหมู่บ้านแมะแซ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศใต้     จรดหมู่บ้านบือแต ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันออก จรดหมู่บ้านสุแฆ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันตก  จรดหมู่บ้านกาแย ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาผสม มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านตลอดทั้งปี สภาพดินเป็นลักษณะดินร่วนทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ในการเพาะปลูกพืชผักต่างๆและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการปลูกพืชสวน พืชไร่ และการเลี้ยงสัตว์ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมการทำสวนยางพารา ปลูกพืช

ทำเนียบผู้นำชุมชนบ้านรือเปาะ

๑.นายเปองูลู                         สาแม

๒.นายเปาะซา                       แดกอ

๓.นายบอเถาะ

๔.นายเจ๊ะสนิ                         จูมิ

๕.นายเซ๊ะ                              แวกาจิ

๖.นายมาหะมะ                       แวกาจิ

๗.นายมะสักรี                        ดอเลาะ

๘.นายรอซาลี                         สาเร๊ะ

๙.นายอับดุลการิม                  บูละ

ทำเนียบผู้นำศาสนาบ้านรือเปาะ

๑.นายมาหะมะ                     มาเสาะ

๒.นายบือราเฮง                    ดอเลาะ

๓.นายเจะดอเลาะ                  บูละ

๔.นายสะมะแอ                      หะยี

๕.นายตอเละ                        เจ๊ะหะ

๖.นายวาโซ๊ะ                         เปาะเฮง

๗.นายมุกตาร์                       มาเสาะ

ทำเนียบผู้นำท้องถิ่นบ้านรือเปาะ

๑.นายมาหะมะ                    แวกาจิ

๒.นายรอซาลี                      สาเร๊ะ

๓.นายมะ                             อาบ๊ะ

๔.นายอับดุลการิม                บูละ

๕.นายเซาพี                         ดือราเฮง

๖.นายอารมณ์                       มะเจ๊ะเง๊าะ

๗.นายซูร์เบท                       สือรี

๘.นายมะอารีดี                      สาและ

 

ที่มาข้อมูล : นายอับดุลการิม บูละ ผู้ใหญ่บ้านรือเปาะ ,นายเซาพี ดือราเฮง สมาชิกสภาท้องถิ่น, นายอารมณ์ มะเจ๊ะเง๊าะ สมาชิกสภาท้องถิ่น.๒๕๕๔ นายมุกตา มาหะมะ ผู้นวยการโรงเรียนบ้านรือเปาะ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com