Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90765

บ้านกาแย

 

 บ้านกาแย

นายมามะสักรี หามิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ กาแย

อัพเดตข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ

ผู้สูงอายุ ๙๑ คน  คนพิการ ๓๗ คน

ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ที่มา: กองสวัสฯอบต.ดุซงญอ

 

บ้านกาแย

                หมู่ที่ ๕ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมาของบ้านกาแย

                บ้านกาแย เป็นภาษามลายูท้องถิ่น ซึ่งแปลว่า ห้างที่ทำไว้สำหรับล่าสัตว์ บ้านกาแยเป็นหมู่บ้าน ที่แยกมาจากบ้านรือเปาะ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน จึงมีที่มาเหมือนกับบ้านรือเปาะ ซึ่งก็คือ เดิมเป็นที่อยู่ของเผ่าซาไก มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเนื่องจากเป็นป่ามีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่ามากมาย ชาวบ้านจึงพากันไปล่าสัตว์และได้ทำห้างไว้หลายห้าง สำหรับเป็นที่พักในการล่าสัตว์ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านกาแย มีมัสยิด ๑ แห่ง คือมัสยิด  โรงเรียนตาดีกา ๑ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง มีพื้นที่จำนวน ๒๓.๙๔ ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไป

                ลักษณะการตั้งบ้านเรือน กระจัดกระจายไปตามแนวถนน และตามสวนผลไม้  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน

ลักษณะชุมชน

                มีประชากรอาศัยอยู่ จำนวน ๒๔๔ หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น ๑,๑๕๓  คน  เป็นเพศชาย ๕๘๕  คน  เป็นเพศหญิง ๕๖๘  คน (  ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ )

ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชน

                ทิศเหนือ จรดหมู่บ้านรือเปาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส              

                ทิศใต้       จรดหมู่บ้านกาเต๊าะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธวาส

                ทิศตะวันออก จรดหมู่บ้านมะนังกาแยง ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันตก   จรดหมู่บ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ทำเนียบผู้นำชุมชนบ้านกาแย

๑.นายหะยีดอเลาะ               หะยีมูซอ

๒.นายบือราเฮง                    เจ๊ะอาบู

๓.นายมามะสักรี                   หามิ

ทำเนียบผู้นำศาสนาบ้านกาแย

๑.นายวานุ                             ดีเยาะ

๒.นายเจ๊ะอามะ                     สะอิ

๓.นายมะนาเซ                       สาแม

ทำเนียบผู้นำท้องถิ่นบ้านกาแย

๑.นายเลาะมิง                       มะเก

๒.นายมะรอยาลี                   เจ๊ะอาบู

๓.นายรอซากี                       สาแลแม

๔.นายมามะสักรี                   หามิ

๕.นายมะรอสดี                     บือกะมูดอ

๖.นายอิสมาแอ                     แวหะยี

๗.นายอับดุลวอฮะ                 สาและ

 

ที่มาข้อมูล : นายมามะสักรี หามิ ผู้ใหญ่บ้านกาแย,นายมะรอสดี บือกะมูดอสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายอิสมาแอ แวหะยี สมาชิกสภาท้องถิ่น.๒๕๕๔.นายอับดุลวอฮะ สาและ สมาชิกสภาท้องถิ่น.                  

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com