Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 002
Visitors : 90766

บ้านกาเต๊าะ

 

 บ้านกาเต๊าะ

4nstdl.jpg

นายบือราเฮง  สาและ ผู็ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ กาเต๊าะ 

 อัพเดตข้อมูลผู้สูงอายุ  คนพิการ

ผู้สูงอายุ ๖๘ คน คนพิการ ๒๖ คน 

ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ที่มา : กองสวัสฯอบต.ดุซงญอ

บ้านกาเต๊าะ

                หมู่ที่ ๖ บ้านกาเต๊าะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมาของบ้านกาเต๊าะ

                คำว่า กาเต๊าะ หมายถึง กบตัวใหญ่ ซึ่งชุมชนแห่งนี้เดิมเป็นที่อยู่ของซาไก เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด รวมทั้งกบตัวใหญ่จำนวนมาก ต่อมาเมื่อมีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเข้ามาอยู่ มีการบุกรุกป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ทำสวนผลไม้ และทำสวนยางพาราแทน ทำให้ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดจำนวนลงอยู่เรื่อยๆจึงทำให้เกิดชุมชนขึ้นมา ถึงแม้ว่าป่าจะลดลงแต่ก็ยังเหลือกบตัวใหญ่จำนวนมากอยู่ในชุมชน ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนนี้ว่า บ้านกาเต๊าะ ซึ่งแปลว่า บ้านกบตัวใหญ่ มีมัสยิด ๑ แห่ง คือมัสยิดยามาตูลอัสอิสลามียะห์  โรงเรียนตาดีกา ๑ แห่ง สถานีอนามัย ๑ แห่ง มีพื้นที่จำนวน ๑๙.๖๒ ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไป

                ลักษณะการตั้งบ้านเรือน กระจัดกระจายไปตามแนวถนน ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงสลับเขา

ลักษณะชุมชน

                มีประชากรอาศัยอยู่ ๒๓๓ หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด ๑,o๙๖ คน เป็นเพศชาย ๕๕๕ คน เป็นเพศหญิง ๕๔๑ คน (  ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ )

ที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ (พิกัด QG ๙๒๒๗๔๙ )

                ทิศเหนือ จรดบ้านกาแย ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศใต้   จรดบ้านไอร์โซ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันออก   จรดบ้านน้ำวน ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันตก    จรดบ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสและ

                                   จรดบ้านตืองอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ทำเนียบผู้ชุมชนบ้านกาเต๊าะ

๑.นายเซะ              ดอเลาะ

๒.นายวาเลาะ         ดีเยาะ

๓.นายหะยีดอเลาะ  หะยีมูซอ

๔.นายรอซิม           เจ๊ะอามะ

ทำเนียบผู้นำศาสนาบ้านกาเต๊าะ

๑.วานะ                   ดีเยาะ

๒.นายอีซอ             เจ๊ะอามะ

๓.นายอิสมาแอ       เจ๊ะอามะ

๔.มาหะมะ              สาและ

ทำเนียบผู้นำท้องถิ่นบ้านกาเต๊าะ

๑.นายอาแวเลาะ                  มะเซ็ง

๒.นายมะ                             แมะฮิแล

๓.นายมะนอ                         ยะโก๊ะ

๔.นายบือราเฮง                    สาและ

๕.นายอัซมิง                         เจ๊ะเต๊ะ

๖.นายอัรมัน                          หะยีมูซอ

ที่มาข้อมูล : นายรอซิม เจ๊ะอามะ ผู้ใหญ่บ้านกาเต๊าะ/กำนันตำบลดุซงญอ ,นายอัชมิง เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภาท้องถิ่นและนายอัรมัน หะยีมูซอ สมาชิกสภาท้องถิ่น.๒๕๕๔

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com