Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90766

บ้านสาเมาะ

 

 บ้านสาเมาะ

4fvLA8.jpg

นายมาหามะ ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ สาเมาะ

 อัพเดตข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ

ผู้สูงอายุ  ๗๗ คน คนพิการ ๑๙ คน 

ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

 

บ้านสาเมาะ

                หมู่ที่ ๘ บ้านสาเมาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมาของบ้านสาเมาะ

                บ้านสาเมาะ คำว่า สาเมาะ มาจากภาษาท้องถิ่นแปลว่า ต้นหว้าหรือต้นลูกหว้า แต่เดิมบริเวณที่แห่งนี้มีต้นหว้ามากมาย เด็กๆมักจะเก็บลูกหว้ามากินเล่น ส่วนประวัติความเป็นมานั้นบ้านสาเมาะเดิมขึ้นอยู่กับบ้านแมะแซ พอตำบลดุซงญอแบ่งเขตการปกครองจึงแยกหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านแมะแซ มีมัสยิด ๒ แห่ง คือมัสยิดนุรุลฮูดาและมัสยิดมะห์ยูดิน อีบาดัต โรงเรียนตาดีกาศูนย์จริยธรรม ๒ แห่ง

ลักษณะชุมชน    

                มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน ๒๑๔ หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด ๑,o๔๑ คน เป็นเพศชาย ๕๕๖ คน เป็นเพศหญิง ๔๘๕ คน ( ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ) มีพื้นที่จำนวน ๕.๖๑ ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์

                ทิศเหนือ จรดหมู่บ้านฮูลู ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศใต้    จรดหมู่บ้านแมะแซ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันออก   จรดหมู่บ้านดุซงญอ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวัตตก   จรดตำบลเชิงคีรี    อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

                ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาผสม มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านตลอดทั้งปี มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือคลองไอสาเมาะ สภาพดินเป็นลักษณะดินร่วนทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกพืช ผักต่างๆเหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเพาะปลูกพืชสวน เลี้ยงสัตว์

ทำเนียบผู้นำชุมชนบ้านสาเมาะ

๑.นายกือจิ             ดอเตะ

๒.นายมาหามะ       มะฮะ

๓.นายมะยูโซ๊ะ        สะนิ

๔.นายสะอารี          สาแลแม

๕.นายมาหามะ        ดอเลาะ

ทำเนียบผู้นำศาสนาบ้านสาเมาะ

๑.นายหะยีดาโอ๊ะ                  เจ๊ะโด

๒.นายอับดุลการิม                ดอเลาะ

๓.นายมูซอ                           สามะแอ

๔.นายอารีดี                          ปิ

๕.นายมาหามะ                     เจ๊ะมะ

ทำเนียบผู้ท้องถิ่นบ้านสาเมาะ

๑.มะยูโซ๊ะ                            อาแซ

๒.นายบือราเฮง                     สาแม

๓.นายมะนาเซ                       สะนิ

๔.นายการุปี                          อียา

๕.นายมะรอตพี                     ปาเกสาและ

๖.นายอาเซ็ง                         สามะแอ

๗.นายอับดุลเล๊าะ                   ดะละ

 

ที่มาข้อมูล: นายมาหามะ ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้านสาเมาะ, นายบือราเฮง สาแม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ,นายอาเซ็ง สามะแอ สมาชิกสภาท้องถิ่นและนายการุปี อียา สมาชิกสภาท้องถิ่น,นายมะลีกี สะมะแอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาเม๊าะ .๒๕๕๔

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com