Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90765

ประวัติบ้านดุซงญอ

 

 บ้านดุซงญอ

4fJnHJ.jpg

นายมะรอยาลี บาโด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ดุซงญอ

อัพเดตข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ

ผู้สูงอายุ  ๑๖๘ คน คนพิการ  ๕๒ คน

ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ที่มา : กองสวัสฯอบต.ดุซงญอ 

บ้านดุซงญอ

                หมู่ที่ ๑ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ระวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

                คำว่า ดุซงญอ เป็นภาษาพื้นเมืองทางภาคใต้ หมายถึงสวนมะพร้าว และเดิมบ้านดุซงญอเป็นที่ตั้งสวนของเจ้าพระยาเมืองระแงะ ในสมัยเจ็ดหัวเมือง ประชากรประมาณ ๖๗๘ ครัวเรือน นับถือศาสนาอิสลาม (นิกายสุหนี่) มีมัสยิด ๑ แห่ง คือมัสยิดมูฮัมมาดี และนับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๑ แห่ง คือ วัดธรรมนิมิตพัฒนาราม โรงเรียนตาดีกา ๑ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง  ที่ทำการไปรษณีย์ ๑ แห่ง สุสานจีน ๑ แห่ง  ใช้ภาษายาวี เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันกับชาวมุสลิมด้วยกันหรือต่างศาสนิก ใช้ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารราชการพูดและเขียนภาษาไทยได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ในเกณฑ์อายุ ๘ – ๔๕ ปี  

 ลักษณะชุมชน     

                มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๖๗๘ หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น ๒,o๗๒ คน เป็นเพศชาย ๑,o๒o คน เป็นเพศหญิง ๑,๐๕๒ คน ( ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ )

ที่ตั้ง และภูมิศาสตร์

                ๑.ที่ตั้งหมู่บ้าน บ้านดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนนราธิวาส พิกัด QG ๙๘๗๘๒๗

                ๒.ลักษณะบริเวณอาณาเขตติดต่อ

                   ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                บ้านปาแซ

                   ทิศใต้                      ติดต่อกับ                บ้านสุแฆ

                   ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ                อำเภอระแงะ

                   ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                บ้านแมะแซ

                ๓.ลักษณะภูมิประเทศ บ้านดุซงญอเป็นพื้นที่ราบ สลับกับป่ายาง และส่วนผลไม้

                ๔.พื้นที่ทั้งหมด ๔.๖๔ ตารางกิโลเมตร

ทำเนียบผู้นำผู้ใหญ่บ้าน/กำนันบ้านดุซงญอ

ผู้นำชุมชนบ้านดุซงญอตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านมีผู้นำศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายโต๊ะ แมเราะ                   ปี พ.ศ. ๒๓๘๙ -๒๔๒๙

๒.นายอูมา เจ๊ะเต๊ะ                   ปี พ.ศ. ๒๔๒๙ – ๒๔๕๖

๓.นายโต๊ะ กาพอ                     ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๖๐

๔.นายขาลี เจ๊ะเต๊ะ                   ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๙

๕.นายประพัฒน์ เจตาภิวัฒน์       ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๕๒๒

๖.นายอารง  บาโด                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๔๑

๗.นายประพจน์ เจตาภิวัฒน์        ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๑

.นายอับดุลฮาเล็ม ตาปู            ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๙.นายรอยาลี บาโด                  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้นำศาสนาบ้านดุซงญอ

ผู้นำศาสนาบ้านดุซงญอตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านมีผู้นำศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายอาบีดีง           ตาปู                  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๕

2.นายมะดาโอ๊ะ        เจ๊ะอูมา              ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๒๙

3.นายยูโซ๊ะ             เจ๊ะหะ                ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๑

4.นายอับดุลฮาดี       เจ๊ะแต                ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้นำท้องถิ่นหมู่บ้านดุซงญอ

องค์การบริหารดุซงญอ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำเนียบผู้นำท้องถิ่นจากอดีตถึงปัจจุบันของผู้ดำรงตำแหน่งหมู่บ้านดุซงญอ มีดังรายชื่อต่ไปนี้

๑.นายอารง           บาโด ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร  ๑ สมัย  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๑ 

.นายรอซะ           กาพอ ตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น     ๒ สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๘   

๓.นายอาดินัน       ดามะ ตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น     ๒ สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๘

๔.นายฮาลูซี           บือซา ตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น     ๓ สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๘

๖.นายรอยาลี        บาโด ตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น      ๑ สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑

๗.นายบัณฑิต       อาแว ตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น      ๒ สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖

๘.นายอับดุลรอซัค    บาโด ตำแหน่งนายก อบต.             ๓ สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๑๕๖๓  

๙.นายมะสักรี        มาหะมะ ตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น   ๑ สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓

หมายเหตุ นายอับดุลรอซัค บาโด ผู้บริหารท้องถิ่นและนายมะสักรี มาหะมะ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมดสมาชิกภาพ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ด้วยคำสั่งคณะปฏิวัติความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช) ให้คณะผู้บริหารท้องและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั่วประเทศ รักษาการ  ในตำแหน่งจนกว่าจะมีการประกาศการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ 

ที่มาข้อมูล : นายฮาลูซี บือซา สมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.ดุซงญอ  ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ นราธิวาส

ที่มาข้อมูล : นายอารง บาโดา อดีตกำนัน / ประธานกรรมการบริหาร อบต..ดุซงญอ  ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ นราธิวาส

 

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com