Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90668

โครงการฝายต่างๆในพระดำริ
Facebook Twitter Messenger Print Gmail Addthis

 

โครงการฝายบ้านสุแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบล

ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

 
พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำรือเปาะและทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านแมะแซและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบองอให้เป็นฝายทดน้ำแบบถาวรโดยเร่งด่วน  แทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำรุดใช้งานไม่ได้พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำปาก คูส่งน้ำและขุดคูส่งน้ำไปเชื่อมกับคูส่งน้ำเดิมของราษฎรด้วยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริก่อสร้างวางวางโครงการฝายทดน้ำในลำน้ำสาขาของคลองบองอ คือฝายทดน้ำสุแฆ  ฝายทดน้ำยะออ  ฝายทดน้ำแอแจะ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อการเกษตรในฤดู 800 ไร่ นอกฤดู - ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • การเกษตรในฤดู 800 ไร่ นอกฤดู - ไร่

ลักษณะของโครงการ 
ข้อมูลอุทกวิทยา

 • พื้นที่รับน้ำ 6 ตารางกิโลเมตร

ก่อสร้างปี 2542  งบประมาณ  300,000 บาท

 • ฝายหินก่อ ขนาดสูง 1.10 เมตร สันฝายยาว 6.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง

 • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาด ø 0.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

 • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด ø 0.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

 • สะพานทางเท้า คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.70 เมตร ยาว 10.00 เมตร

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายบ้านสุแฆ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2528

 • ประชุมคณะกรรมการผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจัดตั้งกฎข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่     2 พฤษภาคม 2528

  โครงการฝายบ้านสุแฆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดุซงญอ

  อำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส

 

nara3

 

 

 

 

โครงการฝายเมาะอีเสาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบล

ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

   

 

 

พระราชดำริ

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อปี พ.ศ.2521  ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำถาวรทดแทนฝายเดิมของราษฎรซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อสนองพระราชดำริกรมชลประทาน ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและจัดเข้าแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปีงบประมาณ  2522   และก่อสร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อการเกษตรในฤดู 600 ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • การเกษตรในฤดู 600 ไร่

ลักษณะของโครงการ

ข้อมูลอุทกวิทยา

 • พื้นที่รับน้ำ 2.80 ตารางกิโลเมตร

ก่อสร้างปี 2522  งบประมาณ 1,115,000 บาท

 • ฝายหินก่อขนาด สูง 1.50 เมตร สันฝายยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

 • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ ขนาด ø 1.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายเมาะอีเสาะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2528

 • วันที่ 2 สิงหาคม 2528 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดตั้งกฎข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ำ

 

โครงการฝายเมาะอีเสาะ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบล  ดุซงญอ 

อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 

 

nara5

 

 

 

โครงการฝายทดน้ำรือเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส


 

 

 

 

 

พระราชดำริ

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2521  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบริเวณบ้านแมะแซ  ดำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก  มีพื้นที่ประมาณ  800 ไร่  โดยให้พิจารณาสร้างฝายทดน้ำบริเวณต้นน้ำสาขาคลอง บองอตอนใต้เพื่อสนองพระราชดำริกรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและจัดเข้าแผนงานชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ 2523  และก่อสร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อการเกษตรในฤดู 500 ไร่ นอกฤดู - ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน

ลักษณะของโครงการ

ข้อมูลอุทกวิทยา

 • พื้นที่รับน้ำ 15 ตารางกิโลเมตร

ก่อสร้างปี 2539  งบประมาณ  300,000 บาท

 • ฝายหินก่อ ขนาดสูง 1.30 เมตร สันฝายยาว 12.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง

 • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด 1- ø 0.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

 

แผนที่แสดงโครงการฝายทดน้ำรือเปาะ 
         อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
   ต.ดุซงญอ  อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส

 

nara1

 

 

 ที่มา : กรมชลประทาน.โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ.๒๕๒๑  www.rid.go.th


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com