Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90765

บ้านมะนังกาแยง,บ้านปารีตำบลจะแนะ

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บ้านมะนังกาแยง    

๑.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

                       บ้านมะนังกาแยง  หมู่ที่  ๓  ตำบลจะแนะ  ตั้งมาได้ประมาณ  ๑๐๐ กว่าปี (ไม่ทราบปี พ.ศ.) แต่เดิมชาวบ้านอาศัยอยู่บนภูเขา  และอพยพลงลงมาที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยภูเขา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกพืชผัก  ทำสวนทำไร่  แต่มีปัญหาที่ทำให้แปลงพืชผักต้องเสียหายอยู่เป็นประจำ  เนื่องมาจากบริเวณที่ทำไร่นี้  เป็นที่อยู่ของช้างเป็นจำนวนมาก  ซึ่งมันมีนิสัยดุร้าย  และบ่อยครั้งที่เข้ามาทำลายพืชผักของชาวบ้าน  ต่อมาชาวบ้านได้คิดวิธีที่จะแก้ปัญหาแปลงผักถูกทำลายเสียหายโดยการพร้อมใจกันจับช้างป่า  และนำมาเลี้ยงไว้  จนช้างป่าตัวนั้นมีนิสัยเชื่องและเชื่อฟังคำสั่ง  ชาวบ้านจึงได้พากันตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า   บ้านมะนังกาแยง

เขตติดต่อ    ทิศเหนือ  จรดตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศใต้ จรดตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันออก จรดตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันตก จรดตำบลช้างเผือก  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะภูมิประเทศ

                      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา  มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านตลอดทั้งปี  สภาพดินเป็นดินร่วนทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชสวน   พืชไร่   และการเลี้ยงสัตว์

การติดต่อกับภายนอกชุมชน / หมู่บ้าน

                      การเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ สามารถใช้เส้นทางถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านและเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านอื่นได้โดยทางรถยนต์  จักรยานยนต์  และเดินเท้า

๒.สภาพทางสังคม / ประชากร

                      มีประชากรอาศัยอยู่  จำนวน  ๒๓๘  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  ๑,๑๙๑  คน  จำนวนเฉลี่ยครัวเรือนละ  ๖  คน

ศาสนา

                      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม    ภายในหมู่บ้านมีศาสนสถาน  จำนวน  ๔  แห่ง  ได้แก่  มัสยิด  จำนวน  ๒  แห่ง  และสุเหร่า  จำนวน  ๒  แห่ง                     

ประเพณี / วัฒนธรรมของหมู่บ้าน

-                   ลิเกฮุลู

-                   การเข้าสุนัต

-                   งานเมาลิต

-                   งานอาซูรอ

๓.สภาพทางเศรษฐกิจ

                      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  ทำสวนยางพารา  ทำสวนผลไม้ปลูกผักสวนครัว  ทำนา  เลี้ยงปลา  และเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ  เช่น  แพะ  วัว  แกะ  ไก่  เป็ด  เป็นต้น

แหล่งเงินทุนของหมู่บ้าน

                      แหล่งเงินทุนของหมู่บ้าน  ได้มีการระดมทุนผลิตสินค้า  และรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและงบประมาณอื่นๆ

๔.โครงสร้างพื้นฐาน

การสาธารณสุข

-                   ประชากรในหมู่บ้านมีและใช้ส้วมถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน  ( ๑๐๐ %)

-                   ประชากรในหมู่บ้านมีการใช้ถังขยะและหลุมกำจัดขยะทุกครัวเรือน

-                   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ๑  แห่ง

-                   มีสมาชิก  อสม.  คอยให้คำแนะนำศึกษาแก่ประชาชน

ด้านการศึกษา

                      ภายในหมู่บ้านมีโรงเรียน  จำนวน  ๓  แห่ง  ได้แก่

๑.โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๑  แห่ง  ได้แก่

         -  โรงเรียนบ้านละหาร

๒. โรงเรียนตาดีกา  จำนวน  ๒  แห่ง  คือ

         -  มัสยิดตารุลเราะห์ฮะห์ละหารมาร์

         -  มัสยิดตักวียาตุซซอลีฮะห์บือแนกาแย

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บ้านปารี

๑.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมา

           บ้านปารี หมู่ที่ ๔ ตำบลจะแนะ   ตั้งมาได้ประมาณ  ๑๐๐  กว่าปีแล้ว  (ไม่ทราบ พ.ศ.) แต่เดิมชาวบ้านอาศัยอยู่บนภูเขาและอพยพลงมาพื้นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบอาชีเกษตรกรรม   ปลูกพืชผักทำสวนทำไร่  ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านนั้นจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและบ้านเรือนก็จะเรียงกันไปตามแนวถนน  มีการตั้งบ้านเรือนแบบกระจัดกระจายบ้างเล็กน้อย

เขตติดต่อ     ทิศเหนือ จรดบ้านมะนังกาแยง  ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศใต้ จรดบ้านไอร์กรอส  ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศตะวันออก จรดบ้านสะโก  ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศตะวันตก จรดบ้านน้ำวน  ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะภูมิประเทศ

              พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเชิงเขา  มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี  สภาพดินเป็นลักษณะดินร่วนทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์    เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

การติดต่อกับภายนอกชุมชน / หมู่บ้าน

              การเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ สามารถใช้เส้นทางลาดยางที่ตัดผ่านหมู่บ้านและเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านอื่น  ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์  จักรยานยนต์  และเดินเท้า

๒.สภาพทางสังคม / ประชากร

              ประชากร   จำนวน  ๑๑๔  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  ๕๓๙  คน  

ศาสนา

              ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม   มีศาสนสถาน  จำนวน  ๔  แห่ง   ได้แก่  

                      ๑.  มัสยิดบ้านยารอ

                      ๒.  มัสยิดบ้านกาแซ

                      ๓.  บาลาเซาะห์บานกายูคละ

                      ๔.  บาลาเซาะห์ที่กูโบร์

ประเพณี / วัฒนธรรม

-                   ลิเกฮุลู

-                   การเข้าสุนัต

-                   งานเมาลิต

-                   งานอาซูรอ

๓.สภาพทางเศรษฐกิจ

              ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  ทำสวนยางพารา  ทำสวนผลไม้   ปลูกผักสวนครัว  ทำนา  เลี้ยงปลา  และเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ  เช่น  แพะ  วัว  แกะ  ไก่  เป็ด  เป็นต้น

แหล่งเงินทุนของหมู่บ้าน

              แหล่งเงินทุนของหมู่บ้านได้มีการระดมทุนในรูปกลุ่มและรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๔.โครงสร้างพื้นฐาน

การสาธารณสุข

-                   ประชากรในหมู่บ้านมีและใช้ส้วมถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน  ( ๑๐๐ %)

-                   ประชากรในหมู่บ้านมีการใช้ถังขยะและหลุมกำจัดขยะทุกครัวเรือน

-                   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ๑  แห่ง

-                   มีสมาชิก  อสม.  คอยให้คำแนะนำศึกษาแก่ประชาชน

ด้านการศึกษา

                  ภายในหมู่บ้านมีโรงเรียนตาดีกา     จำนวน    ๑   แห่ง  คือ โรงเรียนตาดีกาบ้านยารอ

 

ที่มา : พัฒนาชุมชนที่ทำการอำเภอจะแนะ,บัณฑิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๒๕๔๕,ผู้นำชุมชน,ผู้นำศาสนา,ผู้นำท้องถิ่น.ปรับปรุง ๒๕๖๐  

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com