Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90766

บ้านตือกอ,บ้านบือแตตำบลจะแนะ

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บ้านตือกอ   

๑.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมา

                      บ้านตือกอ  หมู่ที่  ๗  ตำบลจะแนะ  ตั้งมาได้ประมาณ  ๑๐๐  กว่าปี (ไม่ทราบ  ปี พ.ศ.) ชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยภูเขา    ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการปลูกพืชผัก  ทำสวนผลไม้  ปลูกพืชไร่  และมีการเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  แพะ  แกะ

                      ลักษณะการตั้งบ้านเรือน  จะปลูกบ้านเรียงกันเป็นแถวและอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านยารอ  (เมื่อก่อนเป็นพื้นที่บ้านตือกอ  แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ใหม่ทำให้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นใหม่  คือ  บ้านยารอ)

เขตติดต่อ     ทิศเหนือ จรดตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศใต้ จรดบ้านสะโก ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศตะวันออก จรดบ้านยารอ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศตะวันตก จรดบ้านละหาร ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะภูมิประเทศ

                      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเชิงเขา  มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านตลอดทั้งปี  สภาพดินเป็นดินร่วนทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกพืชผัก   พืชไร่   และการเลี้ยงสัตว์

การติดต่อกับภายนอกชุมชน / หมู่บ้าน

                      การเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ สามารถใช้เส้นทางถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านและเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านอื่นได้โดยทางรถยนต์  จักรยานยนต์  และเดินเท้า

๒.สภาพทางสังคม / ประชากร

               ประชากรมีจำนวน  ๑๔๐  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น ๗๗๗  คน  เฉลี่ยครัวเรือนละ  ๖ คน

ศาสนา

                      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม   ภายในหมู่บ้านมีศาสนสถาน  จำนวน  1  แห่ง   ได้แก่   มัสยิดบ้านตือกอ

ประเพณี / วัฒนธรรมของหมู่บ้าน

-                   ลิเกฮุลู

-                   การเข้าสุนัต

-                   งานเมาลิต

-                   งานอาซูรอ

-                   ประเพณีถือศีลอด

๓.สภาพทางเศรษฐกิจ

                      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  ทำสวนยางพารา  ทำสวนผลไม้ปลูกผักสวนครัว  ทำนา  เลี้ยงปลา  และเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ  เช่น  แพะ  วัว  แกะ  ไก่  เป็ด  เป็นต้น

แหล่งเงินทุนของหมู่บ้าน

                      แหล่งเงินทุนของหมู่บ้าน  ได้มีการระดมทุนของชาวบ้าน  และรัฐบาลสนับสนุนเงินกองทุนหมู่บ้าน

๔.โครงสร้างพื้นฐาน

การสาธารณสุข

-                   ประชากรในหมู่บ้านมีและใช้ส้วมถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน  ( ๑๐๐ %)

-                   ประชากรในหมู่บ้านมีการใช้ถังขยะและหลุมกำจัดขยะทุกครัวเรือน

-                    มีสมาชิก  อสม.  คอยให้คำแนะนำศึกษาแก่ประชาชน

ด้านการศึกษา

                  ภายในหมู่บ้านมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๑   แห่ง  คือ  โรงเรียนบ้านตือกอ

                       

ข้อมูลพื้นฐาน 

บ้านบือแต  

 

๑.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมา

                      บ้านบือแต  หมู่ที่  ๘   ตำบลจะแนะ เริ่มก่อตั้งเมื่อ  ๖๐  ปีที่แล้ว  ก่อตั้งโดย  แซดางา  แซมะดีเย๊าะ  และแซเจ๊ะแอ  พวกเขาเหล่านั้นได้อพยพมาจากอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  เข้ามาตั้งถิ่นฐาน  ณ  หมู่บ้านแห่งนี้    เดิมทีหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  และมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ชื่อต้นบือแต  เป็นจำนวนมาก  พวกเขาก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า  บ้านบือแต  และชาวบ้านก็เรียกชื่อเช่นนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

เขตติดต่อ     ทิศเหนือ จรดบ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศใต้ จรดบ้านมะนังกาแยง ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศตะวันออก จรดบ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศตะวันตก จรดบ้านรือเปาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะภูมิประเทศ

                      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีภูเขาผสม  มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านตลอดทั้งปี  สภาพดินเป็นดินร่วนทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   พืชไร่   และการเลี้ยงสัตว์

การติดต่อกับภายนอกชุมชน / หมู่บ้าน

                      การเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ สามารถใช้เส้นทางลาดยางที่ตัดผ่านหมู่บ้านและเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านอื่นได้โดยทางรถยนต์  จักรยานยนต์  และเดินเท้า

๒.สภาพทางสังคม / ประชากร

                ประชากรมีจำนวน  ๕๖๕  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น ๒๙๕ คน เฉลี่ยครัวเรือนละ  ๖  คน

ศาสนา

                      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม   ภายในหมู่บ้านมีศาสนสถาน  จำนวน  ๑  แห่ง   ได้แก่   มัสยิดบ้านบือแต

ประเพณี / วัฒนธรรมของหมู่บ้าน

-                   ลิเกฮุลู

-                   การเข้าสุนัต

-                   งานเมาลิต

-                   งานอาซูรอ

-                   ประเพณีถือศีลอด

๓.สภาพทางเศรษฐกิจ

                      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  ทำสวนยางพารา  ทำสวนผลไม้ปลูกผักสวนครัว  ทำนา  เลี้ยงปลา  และเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ  เช่น  แพะ  วัว  แกะ  ไก่  เป็ด  เป็นต้น

แหล่งเงินทุนของหมู่บ้าน

                      แหล่งเงินทุนของหมู่บ้าน  ได้มีการระดมทุนของชาวบ้าน    และรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน

๔.โครงสร้างพื้นฐาน

การสาธารณสุข

-                   ประชากรในหมู่บ้านมีและใช้ส้วมถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน  ( ๑๐๐ %)

-                   ประชากรในหมู่บ้านมีการใช้ถังขยะและหลุมกำจัดขยะทุกครัวเรือน

-                    มีสมาชิก  อสม.  คอยให้คำแนะนำศึกษาแก่ประชาชน

ด้านการศึกษา

                      ภายในหมู่บ้านมีโรงเรียนตาดีกา     จำนวน  ๑   แห่ง

 

ที่มา : พัฒนาชุมชนที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ,บัณฑิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๒๕๔๕,ผู้นำชุมชน,ผู้นำศาสนา,ผู้นำท้องถิ่น.ปรับปรุง ๒๕๖๐  

                       

 

 

 

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com