Home | โครงการ | เนื้อหาธรรมนูญ | บันทึกข้อตกลง | แผ่นพับแนะนำโครงการ | เผยแพร่ผลงาน | ผลงานวิชาการต่าง ๆ


Category
   เตรียมชุมชน
   สร้างคนทำงาน
   สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับโรงเรียน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับตำบล
   สื่อสารกับชุมชน
   ประกาศใช้ธรรมนูญฯ
   สรุปผลการดำเนินงาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ร่างธรรมนูญ ปี 2558
 
Webboard
  Site Board
 
New Update 

 

Online: 001
Visitors : 73792
Recommended...

  

 


               ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

                 กิจกรรมเวทีประชาคมสุขภาพตำบลริมปิง ประจำปี 2562

                 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

                 เข้าร่วมประชุมวางแผนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในกลุ่มผู้ต้องขัง

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                 รับเกียรติบัตรและร่วมนำเสนอผลงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

                 ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อน "ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน"

                 เข้าร่วมประชุมและรับมอบเกียรติบัตรอำเภออนามัยเจริญพันธุ์

                 เข้าร่วมงาน "มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือ"

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา

                 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน "อำเภอสะอาด"

                 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน "จังหวัดสะอาด"

                 ร่วมเป็นวิทยากรติดตามผลการดำเนินงาน LTC

                 ร่วมนำเสนอข้อมูลเวทีการพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อตกลงนโยบายสาธารณะ (ธรรมนูญสุขภาพ ระดับพื้นที่)

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่

                 ร่วมพิธีลงนามประกาศ "เมืองลำพูนสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)"

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่

                 เข้ารับการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน

                 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หลักสูตร "หมอหมู่บ้าน"

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

                 "ฮิมปิงฮ่วมใจ๋" ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 รณรงค์ทำความสะอาดลำเหมือง (ลำเหมืองสายหลักแม่แกบก้อง ช่วงที่ 1)

                 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "จังหวัดลำพูน ปลอดภาชนะโฟม (No Foam)"

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน

                 ร่วมจัดนิทรรศการตำบลสุขภาวะ "ธรรมนูญสุขภาพตำบลริปิง"

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียงสา จังหวัดน่าน

                 รับการประเมิน EHA

                 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)

                 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                 การรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน ต้อนรับ "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง"

                 กิจกรรมเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย และล้างตลาดในเขตพื้นที่ตำบลริมปิง

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายสถานบริการสุขภาพอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

                 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครปศุสัตว์ และประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ีตำบลริมปิง

                 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการภารกิจการกระจายอำนวจของ อย.

                 ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบลริมปิง

                 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอรัญญิก อ. พระนครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

               การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

               เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยบริการชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน

               ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

                 ตรวจสารเคมีในเลือดให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลริมปิง

                 ร่วมส่งมอบขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายตำบลป่าสัก โรงเรียนบ้านหนองบัว (ดอยติ)

                 เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นวิทยากรการจัดบริการ LTC

                 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

                 ต้อนรับคณะทำงานพัฒนา และประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดลำพูน

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธรรมนูญสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดลำพูน

                 ประชุมคณะกรรมการวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด / อำเภอ

                 เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรผู้วิพากษ์

                 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

                 เข้าร่วมเวทีนำเสนอการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

                 อบรมเชิงปฏิบัติการปลอดการเผาด้วยการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

                 ร่วมเป็นวิทยากรการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

                 เข้าร่วมประชุมวิชาการเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560

                 พัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ

                 ประชุมพัฒนาขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ LTC

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงยาย จังหวัดเชียงราย

               ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560

                 ขยายพื้นที่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

                 เข้าร่วมเป็นวิทยากรติดตามการดำเนินงาน LTC.

                 เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

                 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

                 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน

               ลงพื้นที่เพื่อรับ "น้ำมันทอดซ้ำ" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

                 ร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

                 อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลริมปิง

                 กิจกรรมถอดบทเรียน "ร่วมกันทบทวน ช่วยกันสะท้อน พร้อมกันตกผลึก" ตามโครงการตำบลนมแม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ

               ทำความสะอาดลำเหมือง "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

                ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านแม จังหวัดเชียงใหม่

               


Page 1/1
1
Copyright © 2005 healthcharter Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com