Home | โครงการ | เนื้อหาธรรมนูญ | บันทึกข้อตกลง | แผ่นพับแนะนำโครงการ | เผยแพร่ผลงาน | ผลงานวิชาการต่าง ๆ


Category
   เตรียมชุมชน
   สร้างคนทำงาน
   สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับโรงเรียน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับตำบล
   สื่อสารกับชุมชน
   ประกาศใช้ธรรมนูญฯ
   สรุปผลการดำเนินงาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ร่างธรรมนูญ ปี 2558
 
Webboard
  Site Board
 
New Update 

 

Online: 001
Visitors : 73791

 

                   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่กาฯ 

                 รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร 

                 ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

                 เวทีสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมปิง ประจำปี 2556 

                 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ 

                 นำเสนอความคืบหน้าขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ   

                 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่   

                 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล   

                 มอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกการใช้พลังงานไฟฟ้าระดับครัวเรือน ปี ๒๕๕๕  

                 รับการตรวจประเมินกองทุนสุขภาพตำบลเบื้องต้น ปี พ.ศ.๒๕๕๖  

                 รณรงค์ควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  

                 การจัดการขยะโดยมีชุมชนเป็นฐาน  [22-10-2556] 

                 สรุปบทเรียนโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  [15-10-2556]

                 แลกเปลี่ยนเรียนรู้พิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ [07-10-2556]

                 ถอดบทเรียนแม่ญิงฮิมปิง ฮ่างงามต๋ามวัย ใส่ใจ๋สุขภาพ  [28-09-2556] 

                 มอบเครื่องย่อยซากพืชและกิ่งไม้  [17-09-2556] 

                 สรุปบทเรียนการดำเนินงาน  [30-08-2556]

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่ลอย  [22-08-2556] 

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ ทต.ป่าซาง  [22-08-2556] 

                 รณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน [18-08-2556] 

                 รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 

                 นำเสนอผลงานวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ [5-07-2556]  

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพฯ [19-06-2556]  

                 ตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล [19-06-2556]   

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันทราย [18-06-2556]   

                 ประชุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน [10-06-2556]   

                 ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [31-05-2556]   

                 ติดตามโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน [15-05-2556]   

                 ถอดบทเรียนขาเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ [09-05-2556]   

                 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลด ละ เลิก บุหรี่ฯ [04-05-2556]   

                 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธรรมนูญสุขภาพ [01-05-2556]   

                 ติดตามหนุนเสริมการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง [27-03-2556]   

                 อบรมหลักสูตรมหัศจรรย์ผักสมุนไพร  [12-03-2556]    

                 มอบพืชพันธุ์ผักพื้นบ้าน  [07-03-2556]     

                 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  [01-03-2556]     

                 เพาะพืชพันธุ์ผักพื้นบ้าน  [21-02-2556]        

                ประชุมคณะทำงานโครงการกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ  [07-002-2556]        

                ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ [06-02-2556]      

                ติดตามหนุนเสริมเกษตรกรตำบลริมปิง  [29-01-2556]        

                ติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่ฯ  [29-01-2556]        

                ติดตามโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน [22-01-2556]        

                เวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ  [20-01-2556]     

                พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลริมปิง  [11-01-2556]     

                เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลด ละ เลิก บุหรี่ฯ [24-12-2555]    

                ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน [14-12-2555]     

                ๕ ธันวามหาราช ทำความดี เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ [05-12-2555]     

                ค่ายคนไร้ควัน ... คุณทำได้  [28-11-2555]     

                ปฐมนิเทศโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน [16-11-2555]     

                อบรมแกนนำพี่เลี้ยงต้านภัยบุหรี่  [10-11-2555]     

                จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลสุขภาวะ [25-10-2555]    

                เตรียมชุมชนมุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ [19-10-2555]    

                ประชุมวางแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมปิง [19-10-2555]    

                พัฒนาเครือข่ายนักวิชาการตำบลสุขภาวะ [14-10-2555]    

                ตรวจสุขภาพคนพิการ [09-10-2555]    

                เวทีสมัชชาแรงงานระดับชาติ [05-10-2555]    

                ประกวดนวัตกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [27-09-2555]  

                เมนูชูสุขภาพ [24-09-2555]

                ขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ [31-08-2555]

                แลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพ [28-05-2555]  


Page 1/1
1
Copyright © 2005 healthcharter Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com